Правила та умови акції

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Організатором рекламної акції під умовною назвою «Підписка на гарячі пропозиції від МАУ» є ПрАТ «Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України», код ЄДРПОУ14348681, місцезнаходження якого: Україна, 02121, м. Київ, Харківське шосе 201-203 (далі по тексту – «Організатор»).

2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ, ЩО ВЖИВАЮТЬСЯ ПО ТЕКСТУ ПРАВИЛ

2.1. Рекламна акція під умовною назвою «Підписка на гарячі пропозиції від МАУ» (надалі – «Акція») – рекламний захід, що реалізується в рамках та відповідно до умов даних Правил, передбачає активність учасників Акції, визначення переможців Акції та вручення заохочень Акції таким переможцям. Акція проводиться з метою формування та підтримки обізнаності щодо послуг (продуктів) Організатора, а також залучення нових споживачів послуг (продуктів) Організатора.

2.3. Учасник Акції – фізична особа, що відповідає вимогам розділу 4 Правил, та належним чином виконала усі вимоги Правил.

2.4. Переможець Акції – Учасник Акції, що виконав усі вимоги Акції та став Переможцем Акції відповідно до умов, викладених у розділі 7 Правил.

3. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

3.1. Акція проводиться у наступний період та у такому порядку (далі по тексту– «Період проведення Акції»):

3.1.1. З «22» травня 2019 року (00.00.01 год. за київським часом) по «05» червня 2019 року включно (23.59.59 год. за київським часом).

3.2. Визначення Переможця Акції проводиться «06» червня 2019 року

3.2. Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи конкурсом, ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди.

4. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ АКЦІЇ

4.1. Учасниками Акції можуть стати виключно дієздатні особи, які досягли 18-річчя (повноліття), та які виконали умови участі у Акції, що зазначені у Правилах.

4.2. Учасниками Акції не визнаються та не можуть бути визнані наступні особи, не залежно від виконання ними умов даних Правил:

4.2.1. Працівники Організатора та їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки, дідусі/бабусі тощо);

4.2.2. Неповнолітні, обмежено дієздатні та недієздатні особи;

4.3. Учасники Акції під час участі в Акції зобов’язуються:

4.3.1. Дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного законодавства України;

4.3.2. Вказувати повні, коректні та достовірні персональні дані (прізвище, ім’я, контактний номер мобільного телефону, персональну електрону адресу);

4.3.3. Не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі такого Учасника у Акції.

4.4. Беручи участь у Акції, Учасник Акції погоджується та підтверджує факт ознайомлення та повної згоди з даними Правилами.

4.5. Відповідно до вимог статті 634 Цивільного кодексу України щодо договорів приєднання, а саме: можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю у Акції всі Учасники Акції свідчать і підтверджують, що ознайомлені і повністю погоджуються з умовами Правил та зобов’язуються їх виконувати.

4.6. Беручи участь у Акції, кожен Учасник Акції тим самим підтверджує свою повну і безумовну згоду на безкоштовне використання наданої ним інформації про себе , зокрема, на безоплатне використання імені, прізвища, зображення Учасника Акції, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, у мережі Інтернет, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Учаснику Акції. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України. Учасник Акції, у зв’язку із участю у Акції та оформленням підписки, надає згоду на отримання від МАУ інформаційної (маркетингової) розсилки з актуальними пропозиціями авіаквитків та інших послуг, включаючи e-News, спільні акції МАУ та партнерів, а також інформації про членство в програмах лояльності Panorama Club, і дає згоду на обробку наданих персональних даних з метою отримання такої розсилки і персоналізованих пропозицій згідно з Політикою конфіденційності МАУ.

4.7. З моменту прийняття умов даних Правил шляхом вчинення дій, що свідчать про участь у Акції, згода з умовами даних Правил та згода на обробку персональних даних вважається наданою відповідним Учасником Акції.

4.8. Учасник Акції, що не погоджується з умовами даних Правил, та/або відкликав свою згоду на обробку персональних даних, або відписався від оформленої підписки МАУ, втрачає право на подальшу участь у Акції.

4.9. Надання Учасником Акції недостовірних/некоректних даних, наданих для участі у Акції, в тому числі щодо засобів зв’язку з таким Учасником Акції, звільняє Організатора від обов’язку вручити Учаснику Акції відповідні Заохочення Акції і такий Учасник Акції втрачає право на отримання Заохочень.

4.10. У випадку порушення Учасником Акції своїх обов’язків, вказаних у цих Правилах, що спричинило виникнення у Організатора документально підтверджених збитків, Учасник Акції зобов’язаний відшкодувати такі збитки у повному обсязі.

4.11. Учасник Акції, що не виконує/неналежно виконує умови цих Правил, втрачає право на подальшу участь у Акції.

4.12. Організатор залишає за собою право в будь-який момент вводити додаткові обмеження, що перешкоджають шахрайству в Акції. У разі виявлення будь-якої спроби несумлінної поведінки Учасника Акції він може бути усунений від участі в Акції. Організатор самостійно здійснюють оцінку сумлінності участі в Акції на підставі наявних у нього можливостей і з урахуванням положень чинного законодавства України і цих Правил.

5. ФОНД ЗАОХОЧЕНЬ АКЦІЇ

5.1. Фонд Заохочень Акції складається з:

5.1.1. Промокод на отримання 100% знижки від тарифу для авіаквитка/ків (знижка не застосовується до аеропортових та інших сборів) в обидві сторони на 2 (особи) на будь-який власний рейс МАУ (під кодом PS 001 – 999), що виконується у період з 06.06.2019 по 31.12.2019, за умови наявності відповідних вільних місць у салоні економ-класу (надалі - «Заохочення Акції») та сплати Переможцем Акції аеропортових зборів за відповідні квитки.
Розмір аеропортових зборів розраховується на момент сплати зборів Переможцем Акції у відповідності до обраного Переможцем маршруту та може складати від 40 долл. до 800 долл. США.

5.2. Організатор залишає за собою право змінити Фонд Заохочень за умови попереднього повідомлення про це учасників Акції відповідно до п.8.2. Правил.

5.3. Фонд Заохочень Акції складається за рахунок власних засобів Організатора і використовується виключно для надання Заохочень Акції Переможцю Акції.

5.4. Оподаткування Заохочень Акції здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

5.5. Обов’язок по нарахуванню і сплаті податків у зв’язку з врученням Заохочень, а також відповідальність за невиконання даного обов’язку несе Організатор.

5.6. Відповідальність Організатора Акції обмежується загальним обсягом Фонду Заохочень Акції.

6. ПОРЯДОК УЧАСТІ В АКЦІЇ

6.1. Для участі в Акції протягом Періоду її проведення Учасник Акції повинен виконати одну або декілька умов:

6.1.1. У період з «22» травня 2019 року по «05» червня 2019 року (23:59:59 за київським часом) учасник Акції повинен підписатись на інформаційну підписку від.

6.2. Організатор Акції залишає за собою право анулювати участь у Акції , якщо виникне підозра у тому, що Учасник Акції використовує методи участі у Акції, які прямо або опосередковано протирічать цим Правилам, зокрема використовує сумнівні електрону адресу (так звані «боти» — неосновні електроні адреси користувача соціальних мереж) тощо.

7. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ АКЦІЇ ТА УМОВИ/ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ЗАОХОЧЕНЬ

7.1. Визначення Переможця Акції, що здобуває право на отримання Заохочення Акції, відбувається серед учасників Акції, що належним чином виконали умови участі у Акції, у тому числі зазначені у пп.6.1.1. Правил, загальних умов Акції, викладених у Правилах у їх сукупності, за допомогою комп’ютерної програми random.org шляхом випадкового вибору 1 (одного) Учасника Акції серед усіх Учасників Акції. Обраний комп’ютерною програмою random.org Учасник Акції вважається Переможцем Акції та здобуває право на отримання Заохочення Акції.

7.2. Одночасно з визначенням Переможця Акції, що здобуває право на отримання Заохочення Акції, Організатор визначає 5 (п’ять) резервних переможців Акції зі списку, що буде автоматично сформований комп’ютерною програмою random.org. Такі резервні переможці у порядку черговості здобувають право на отримання Заохочення Акції у разі неможливості вручення такого Заохочення Переможцю Акції, що здобув на нього право та/або втратив набуте право на його отримання з підстав, передбачених цими Правилами.

7.3. Визначення та оголошення Переможця Акції, що здобуває право на отримання Заохочення Акції відбудеться «06» червня 2019 року.

7.4. Протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту визначення Переможця Акції Організатор Акції повідомляє такого Переможця про визнання його Переможцем Акції шляхом надсилання електронного повідомлення на його особисту електрону адресу, яка була зазначена у підписці та брала участь в Акції. У повідомленні буде зазначена детальна інформація щодо отримання відповідного Заохочення (контактні дані представника Організатора, що будуть здійснювати вручення відповідних Заохочень).
Моментом отримання повідомлення Переможцем Акції вважається момент відправлення Організатором електронного повідомлення на особисту електронну пошту Переможця.

7.5. Переможець Акції протягом 7 (семи) календарних днів з моменту отримання від Організатора повідомлення, вказаного у п. 7.4. Правил, повинен надати зворотній зв’язок, в тому числі надіслати Організатору в електронному вигляді свої персональні дані, що будуть використані для подальшого вручення відповідного Заохочення. Такі персональні дані включають в себе:

7.5.1. копію паспорта (для громадянина України - усі сторінки із записами);

7.5.2. копію закордонного паспорта;

7.5.3. копію картки фізичної особи тільки для громадян України – платника податків (ідентифікаційний номер), а для осіб, що відмовилися від ідентифікаційного номера, - копію сторінки паспорта з відповідною відміткою уповноваженого органу;

7.5.4. детальну поштову адресу фактичного місцезнаходження.
Переможець Акції несе відповідальність за достовірність наданої ним інформації відносно своєї особи та особи, яка запрошена Переможцем для можливості скористуватись Заохоченням.
При цьому Переможець Акції та особа, яка запрошена Переможцем (всі пасажири, що будуть включені у бронювання), мають ознайомитися і прийняти умови Договору повітряного перевезення, Правил повітряних перевезень пасажирів та багажу, Політики конфіденційності, а також підтверджують свою згоду на обробку персональних даних з метою виконання Договору повітряного перевезення й надання додаткових послуг, пов’язаних з перевезенням (наприклад, харчування, всі види багажу, вибір місця, підвищення класу обслуговування, перевезення несупроводжуваних дітей).

7.6. Вказані у п.7.5 Правил відомості і документи надаються, у тому числі, з метою нарахування і перерахування Організатором до відповідних бюджетів податків, передбачених податковим законодавством України.

7.7. Учасник Акції, що здобув право на отримання відповідного Заохочення, але який не виконав умови отримання Заохочення, зазначеної у п. 7.5. Правил, втрачає право на отримання такого Заохочення.

7.8. В момент вручення Заохочення Організатор має право запросити у Переможця копії документів, що підтверджують персональні дані Переможця, які зазначені у п. 7.5. Правил, та персональні дані особи, що буде запрошена відповідним Переможцем Акції.

7.9. Учасник Акції втрачає набуте ним право на отримання Заохочення без будь – яких компенсацій, в тому числі грошової, у наступних випадках, не залежно від того у який час стали відомими вказані обставини:

7.9.1. якщо Учасника Акції визнано порушником до моменту вручення йому Заохочення;

7.9.2. якщо Учасник Акції усно або письмово за допомогою засобів електронного зв’язку заявить про свою відмову від отримання Заохочення;

7.9.3. у разі виявлення надання Учасником Акції даних паспорта, що належать іншій особі;

7.9.4. у разі не можливості ідентифікувати Учасника Акції.

7.10. Грошова та/або будь-яка інша компенсація Заохочень Акції не видається.

7.11. Переможець Акції самостійно несе усі витрати, що виникають у зв’язку з отриманням та реалізацією належного йому Заохочення.

7.12. З моменту вручення Заохочення Акції Переможець Акції самостійно вживає усіх заходів, пов’язаних з реалізацією та користуванням належним йому Заохоченням Акції.

7.13. У випадку, якщо Переможець Акції після закінчення терміну, протягом якого він повинен надати зворотній зв’язок Організатору (п.7.5. Правил), не надає такий зворотній зв’язок, Переможець Акції втрачає право на отримання Заохочення, та наступним Переможцем Акції визнається наступний Учасник Акції у порядку, передбаченому п. 7.1. та 7.2. Правил.

7.14. Переможець Акції на власний розсуд запрошує другу особу для можливості скористатись відповідним Заохоченням. Переможець Акції повинен надати інформацію про другу особу, що запрошена ним для реалізації відповідного Заохочення, у строки та спосіб, зазначені у п.7.5. Правил. При цьому, Переможець Акції не може у майбутньому змінити відомості, що зазначені ним як персональні дані запрошеної Переможцем Акції особи. У випадку, якщо запрошена Переможцем Акції особа не може скористатися разом із Переможцем Акції Заохоченням, Переможець Акції використовує відповідне Заохочення одноособово.

7.15. Переможець Акції не має право продавати, передавати, обмінювати відповідне Заохочення.

7.16. Інші Учасники Акції, що не здобули право на отримання Заохочень Акції, позбавлені права отримати будь-які інші заохочення та компенсації.

7.17. Остаточний результат визначення Переможця Акції фіксується представниками Організатора у Протоколі. Результат визначення, зафіксований Організатором у Протоколі, є остаточним та таким, що не підлягає оскарженню.

7.18. Переможець Акції може отримати Заохочення через свого представника за умови надання такому представнику відповідної довіреності, що посвідчена нотаріально.

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

8.1. Всю інформацію про Акцію можна отримати на Сторінках Спільноти МАУ у Facebook та на сайті МАУ www.flyuia.com.

8.2. Правила, умови та період проведення Акції може бути змінено та/або доповнено Організатором протягом усього Періоду проведення Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування на на Сторінках Спільноти МАУ у Facebook та на сайті МАУ www.flyuia.com та мають відношення до всіх Учасників Акції.

8.3. Організатор Акції не несе відповідальності за:

8.3.1. Не ознайомлення Учасників з даними Правилами Акції;

8.3.2. Невиконання, неналежне виконання, несвоєчасне виконання з будь-яких причин Учасниками/відповідним Переможцем Акції своїх обов’язків, передбачених у цих Правилах та/або з причини настання обставин непереборної сили (форс-мажор) тощо;

8.3.3. Неотримання відповідного Заохочення Акції Переможцем Акції, що сталося не з вини Організатора Акції;

8.3.4. Неможливість скористатися правом на отримання Заохочення Акції;

8.3.5. Неможливість скористатися Заохоченням Акції;

8.3.6. За наслідки використання Заохочення Акції.

8.4. Беручи участь в Акції, Учасник/Переможець Акції, зокрема, підтверджують свою згоду з наступним:

8.4.1. Організатор Акції має право в будь-який момент одноособово змінити Правила Акції, про що буде повідомлено на Сторінках Спільноти МАУ у Facebook та на сайті МАУ www.flyuia.com;

8.4.2. Інформація про факт отримання Заохочення, а також ім’я Переможця може бути на Сторінках Спільноти МАУ у Facebook та на сайті МАУ www.flyuia.com без сплати будь-якої винагороди;

8.4.3. Організатор Акції має право використовувати персональні дані, отримані під час проведення Акції, для інформування Учасників Акції про майбутні активності Організатора. Учасник Акції має право в будь-який момент відмовитися від отримання інформації про майбутні активності Організатора, направивши Організатору відповідне письмове повідомлення.

8.5. Організатор залишає за собою право не вступати в письмові переговори або інші контакти з Учасниками/Переможцем Акції, окрім випадків, передбачених цими Правилами.

8.6. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект даної Акції не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані зараженням комп’ютерними вірусами, несправностями в мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками або будь-якою іншою причиною, неконтрольованою Організатором , яка спотворює або втручається у виконання, безпеку, чесність, цілісність або належне проведення Акції, Організатор може на свій власний розсуд анулювати, припинити, змінити або тимчасово припинити проведення Акції.

8.7. Всі відносини, що стосуються проведення Акції, регулюються на основі чинного законодавства України. При цьому в ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, і при не врегульованих правилами спірних питаннях остаточне рішення приймається Організатором. Рішення Організатора з усіх питань, пов’язаним з проведенням Акції, є остаточним і не підлягає перегляду. Результати Акції не підлягають перегляду.

8.8. Організатор має право залучати третіх осіб для повного або часткового виконання даних Правил.

8.9. Організатор не несе відповідальності за роботу служб зв’язку, в тому числі електронної пошти, соціальних мереж, за будь-які технічні/технологічні/інформаційні помилки, збої, за помилки співробітників будь-яких підприємств/установ/організацій, які забезпечують обмін інформацією між Учасниками/Переможцем та Організатором, внаслідок яких повідомлення електронної пошти не надійшли, надійшли із запізненням, були загублені або пошкоджені тощо.

8.10. Вартість користування мережею Інтернет, що здійснюється Учасником Акції/Переможцем Акції, оплачується такими особами самостійно за власний рахунок і відповідає стандартній вартості послуги за тарифним планом надавача даної послуги. Всі Учасники Акції /Переможець Акції самостійно сплачують будь-які витрати, понесені ними у зв’язку з участю в Акції (у тому числі, без обмежень, витрати, пов’язані з користуванням мережею Інтернет для отримання будь-якої інформації про Акцію).