Pasażerowie o specjalnych potrzebach

Uwaga: Na rejsach obsługiwanych przez partnerskie linie lotnicze UIA mogą obowiązywać ograniczenia. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z agencją, w której został kupiony bilet, lub z naszym centrum obsługi telefonicznej.

 • Pasażerowie o ograniczonych zdolnościach fizycznych
 • Formularz MEDIF (formularz informacji medycznej)
 • Kobiety w ciąży, położnice oraz noworodki
 • UIA mają prawo do odmowy lub kontynuowania przewozu
 • Pasażerowie podróżujący na noszach
 • Pasażerowie na wózkach inwalidzkich
 • Pasażerowie z niepełnosprawnością wzrokową i słuchową
 • Dodatkowy tlen
Pasażerowie o ograniczonych zdolnościach fizycznych

Pasażerowie o specjalnych potrzebach, z niepełnosprawnością i ograniczoną sprawnością ruchową (specjalne medyczne warunki fizyczne lub psychiczne) otrzymają nasze pełne wsparcie. Potrzebujemy jednak czasu na niezbędne przygotowania, dlatego prosimy o przesłanie wniosku o rezerwację z wyprzedzeniem:

 • co najmniej 72-godzinnym w przypadku pasażerów na noszach;
 • co najmniej 48-godzinnym w przypadku pasażerów z ograniczoną sprawnością ruchową.

Dodatkowo prosimy pasażerów o specjalnych potrzebach, niepełnosprawności i ograniczonej sprawności ruchowej, o wcześniejsze stawienie się do odprawy:

 • dla indywidualnych pasażerów o ograniczonej sprawności ruchowej – minimum 90 minut przed planowym odlotem;
 • dla grup pasażerów o ograniczonej sprawności ruchowej – minimum 120 minut przed planowym odlotem.

Informacja dla pasażerów korzystających udogodnień dla osób niepełnosprawnych na lotnisku Schiphol w Amsterdamie. Uprzejmie informujemy, że od 2 stycznia 2017 usługi dla osób niepełnosprawnych na lotnisku Schiphol należy zamówić w firmie Axxicom Airport Caddy (tel: +31 20 406 98 07), oferującej wózki inwalidzkie, pojazdy elektryczne i fotele pionizujące należy zamówić co najmniej jedną godzinę przed odlotem. (Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1107 Parlamentu Europejskiego).

Medical Information Sheet

Uprzednia zgoda jest zawsze żądana w następujących przypadkach:

 • pasażerowie, których zachowanie, stan psychiczny lub fizyczny może uczynić ich niezdolnymi do zadbania o siebie bez pomocy lub którzy mogą stanowić zagrożenie dla samych siebie, dla innych osób lub dla bezpieczeństwa lotu;
 • osoby na noszach;
 • pasażerowie cierpiący na chorobę zakaźną, która może być przenoszona na innych pasażerów, personel pokładowy oraz personel obsługi na pokładzie;
 • pasażerowie wymagający pomocy lekarskiej, dodatkowego tlenu lub innego sprzętu medycznego na pokładzie;
 • dzieci młodsze niż 7 dni;
 • kobiety w okresie porodowym po porodzie w ciągu 7 dni;
 • kobiety w ciąży po ukończeniu 36. tygodnia ciąży (ciąża pojedyncza) i 32. tygodnia (ciąża mnoga). W przypadku wątpliwości dotyczących stanu zdrowia w czasie ciąży wcześniejsza zgoda jest wymagana nawet wcześniej.

Zgoda lekarza nie jest wymagana dla pasażerów o normalnym stanie zdrowia, którzy potrzebują jedynie szczególnej pomocy na lotnisku i/lub przy wsiadaniu:

 • osób o ograniczonej sprawności ruchowej o stabilnej niepełnosprawności (wrodzona lub od lat);
 • pasażerów dotkniętych niepełnosprawnością sensoryczną (niewidomych, niesłyszących, niemych);
 • pasażerów o ograniczonej sprawności ze względu na wiek;
 • kobiet w ciąży o dobrym stanie zdrowia, do 36. tygodnia włącznie w przypadku ciąży pojedynczej (do 32. tygodnia w przypadku ciąży mnogiej);
 • pasażerów, którzy potrzebują wózka inwalidzkiego itp.

Uwaga  Każda kobieta w ciąży po 28. tygodniu ciąży powinna posiadać zaświadczenie lekarskie potwierdzające zaawansowanie ciąży.

Aby zapewnić UIA wystarczającą ilość czasu na odpowiednie uzgodnienia, wymagamy złożenia formularza MEDIF nie mniej niż na 48 godziny przed wylotem.

Zgoda lekarza jest ważna tylko dla lotów i dat określonych w zaświadczeniu.

Wydana zgoda jest ważna tylko w normalnych warunkach. Jeżeli pomiędzy wydaniem zgody a lotem miało miejsce poważne pogorszenie stanu zdrowia, należy uzyskać nowe zaświadczenie.

Telefoniczna zgoda lekarza jest niedozwolona.

Pasażerowie o ograniczonej sprawności ruchowej, którzy wymagają wcześniejszej zgody lekarza (formularz MEDIF), muszą podróżować w towarzystwie osoby w wieku co najmniej 18 lat.

Kobiety w ciąży, położnice oraz noworodki

Zgodnie z Regulaminem przewozów lotniczych pasażerów i bagaży do przewozów lotniczych nie są przyjmowane:

 • kobiety po upływie 35 tygodnia ciąży (w przypadku ciąży pojedynczej),
 • kobiety po upływie 32 tygodnia ciąży (w przypadku ciąży mnogiej),
 • położnice w ciągu pierwszych 7 dniu po porodzie,
 • noworodki w ciągu pierwszych 7 dni życia.

Kobiety ciężarne przed upływem 35 tygodnia ciąży włącznie (w przypadku ciąży mnogiej – przed upływem 32 tygodnia ciąży) nie są zobowiązane do wykonywania badań lekarskich ani posiadania zaświadczenia lekarskiego MEDIF pod warunkiem zadowalającego stanu zdrowia.

W przypadku, gdy zachodzą wątpliwości w kwestii wieku ciąży lub oczekiwanego terminu porodu i/lub ciąża przebiega z komplikacjami, kobieta powinna wykonać badania lekarskie oraz okazać firmie lotniczej UIA zaświadczenie lekarskie MEDIF.

Kobiety ciężarne po upływie 28 tygodnia ciąży powinny mieć ze sobą:

 • ważne zaświadczenie lekarskie zawierające następujące informacje: wiek ciąży; stwierdzenie, czy ciąża jest jednopłodowa, czy dwupłodowa (wielopłodowa); poświadczenie tego, że ciąża przebiega bez komplikacji; poświadczenie lekarza-ginekologa, że ciąża nie jest przeszkodą do odbycia podróży samolotem

  lub
 • pobierz i wypełnij formularz UIA tutaj (ten formularz jest wypełniany przez lekarza).

Zaświadczenie lekarskie powinno być wystawione conajmniej na 7 dni przed datą rozpoczęcia lotu z lotniska wylotu wymienionego w bilecie

UIA mają prawo do odmowy lub kontynuowania przewozu
 • osób, których stan może doprowadzić do powikłań lub zgonu w przypadku kontynuowania podróży;
 • osób wymagających indywidualnej pielęgnacji lub opieki podczas lotu, jeżeli nie towarzyszy im odpowiedni opiekun;
 • osób, które wydzielają przykry zapach ze względu na swój stan zdrowia lub posiadają inne nieprzyjemne cechy, które mogą urazić współpasażerów;
 • osób, które ze względu na swój stan fizyczny lub medyczny mogą być zagrożeniem dla bezpieczeństwa innych pasażerów, ich mienia, samolotu lub jego załogi;
 • osób cierpiących na chorobę zakaźną;
 • kobiet w ciąży, jeżeli poród spodziewany jest w ciągu 7 dni;
 • pasażerów z dziećmi młodszymi niż 7 dni.

Jedno lub kilka z powyższych kryteriów może stać się przyczyną odmowy, nawet jeśli pasażer posiada ważne świadectwo zdrowia.

Pasażerowie podróżujący na noszach

UIA nie zapewniają podpórki pod nogi podczas swoich rejsów i wnioski o tę usługę nie będą potwierdzane.

Wniosek o rezerwację dla pasażera na noszach należy przesłać do Działu Rezerwacji UIA najlepiej na 72 godziny przed planowanym odlotem. Później złożony wniosek nie gwarantuje przewozu.

Każdej osobie podróżującej na noszach musi towarzyszyć lekarz i opiekun kompetentny do świadczenia wszelkiej koniecznej pomocy.

Wymagania odnoszące się do opiekuna pasażera na noszach muszą być odnotowane w formularzu MEDIF.

Pasażer na noszach, zarówno dorosły, jak i dziecko, będą akceptowani pod warunkiem uiszczenia następującej opłaty specjalnej:

 • Pasażer na noszach: 6-krotność normalnej taryfy dla osoby dorosłej.
 • Towarzyszący opiekun(-owie): normalna taryfa w tej samej klasie, co pasażer na noszach.

Każdy taki pasażer ma prawo do ustalonej normy bezpłatnego bagażu dla każdej opłaconej taryfy.

Pasażerowie na wózkach inwalidzkich

Wniosek o rezerwację dla pasażera na wózku inwalidzkim musi wpłynąć do Działu Rezerwacji UIA nie później niż 48 godzin przed planowanym odlotem.

Wózki inwalidzkie są dostępne tylko na samolotach Boeing 767-300 i Boeing 777-200.

Zasady przewozu wózków znajdują się w rozdziale Wózki inwalidzkie.

Wózki inwalidzkie

Wózek inwalidzki może być przyjęty jako bagaż rejestrowany w celu zapewnienia bezpieczeństwa lotu, pod warunkiem że spełnione są następujące warunki:

Szczelne akumulatory (wózki inwalidzkie zasilane akumulatorem suchym)

Wózki zasilane akumulatorem suchym mogą być przyjmowane do przewozu razem z akumulatorem, pod warunkiem że:

 • akumulator jest odłączony;
 • bieguny są izolowane, aby zapobiec przypadkowemu zwarciu;
 • akumulator jest bezpiecznie przymocowany do wózka inwalidzkiego.

Akumulatory elektrolitowe (wózki inwalidzkie zasilane akumulatorem mokrym – WCBW)

Wózki zasilane akumulatorem elektrolitowym mogą być przyjmowane do przewozu, pod warunkiem że:

 • wózek może być załadowany, schowany, zabezpieczony i wyładowany zawsze w pozycji pionowej; oraz
 • akumulator jest odłączony;
 • bieguny są izolowane, aby zapobiec zwarciu; oraz
 • akumulator jest bezpiecznie przymocowany do wózka inwalidzkiego.

Jeżeli wózek inwalidzki zasilany akumulatorem elektrolitowym nie może być załadowany, schowany, zabezpieczony i wyładowany w pozycji pionowej, akumulator musi zostać wyjęty, a wózek może być przewożony bez ograniczeń jako bagaż rejestrowany.

Wyjęty akumulator musi zostać zapakowany do mocnego, sztywnego pojemnika w następujący sposób:

 • zewnętrzne opakowanie musi być szczelne, odporne na wycieki z akumulatora, zabezpieczone przed przewróceniem poprzez przymocowanie w przedziale ładunkowym za pomocą odpowiednich środków stabilizujących (innych niż przez unieruchomienie pomiędzy ładunkiem lub bagażami), np. przy użyciu pasków przytrzymujących, wsporników lub uchwytów;
 • akumulatory muszą być zabezpieczone przed zwarciem, zamocowane w pozycji pionowej w zewnętrznym opakowaniu, otoczone kompatybilnym materiałem absorbującym w ilości wystarczającej do wchłonięcia ich łącznej zawartości.

Ręczny składany wózek inwalidzki – WCMP

Ręczne składane wózki inwalidzkie są przyjmowane do przewozu jako bagaż rejestrowany bez specjalnych ograniczeń.

Pasażerowie z niepełnosprawnością wzrokową i słuchową

Pasażerowie z niepełnosprawnością wzrokową i słuchową mają prawo do korzystania z pomocy na lotniskach wylotu/przesiadki/przylotu i mogą im towarzyszyć zwierzęta asystujące. Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale Zwierzęta asystujące.

Dodatkowy tlen

UIA nie zapewniają dodatkowego tlenu w celach terapeutycznych podczas swoich rejsów.

Własny aparat tlenowy (balon, przenośny koncentrator tlenu, inne urządzenia zawierające tlen lub powietrze) używany w celach terapeutycznych w trakcie lotu zgodnie z zaleceniami podanymi w formularzu MEDIF lub FREMEC może być dopuszczony podczas lotu pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody UIA.

Prośba o rezerwację z przewozem tlenu rejsem UIA musi być złożona do Działu Rezerwacji nie później niż na 48 godzin przed planowanym odlotem.

Należy przedstawić następujące dokumenty:

 • zaświadczenie lekarskie o konieczności stosowania tlenu podczas lotu podpisane przez lekarza prowadzącego (formularze MEDIF lub FREMEC);
 • informacje dotyczące rodzaju, wagi i wymiarów aparatu tlenowego;
 • karta charakterystyki lub inny odpowiedni dokument dla aparatu tlenowego pasażera.

Przenośny koncentrator tlenu musi być dopuszczony do przewozu lotniczego.

Kliknij tutaj, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat przenośnych koncentratorów tlenu zatwierdzonych dla samolotów UIA podczas lotów do / ze Stanów Zjednoczonych.

Poniższe przenośne koncentratory tlenu są dopuszczone do przewozu na pokładach samolotów UIA:

 • AirSep FreeStyle (rej. fed. 12.09.2006).
 • AirSep LifeStyle z oznaczeniem RTCA (SFAR nr 106, 11.08.2005).
 • Delphi RS-00400.
 • DeVilbiss Healthcare iGo.
 • Inogen One (SFAR nr 106, 11.08.2005).
 • Inogen One G2.
 • Invacare SOLO2.
 • International Biophysics LifeChoice.
 • Invacare XPO100.
 • Oxlife Independence Oxygen Concentrator.
 • Respironics EverGo (rej. fed. 12.09.2006).
 • SeQual Technologies Eclipse (rej. fed. 12.09.2006).

Baterie do przenośnych koncentratorów tlenu powinny wystarczyć na czas trwania lotu, odpraw i nieprzewidzianych opóźnień.

Baterie zawierające lit można podzielić na dwa rodzaje na podstawie zawartości litu:

 • baterie zawierające do 8 g litu: mogą być przewożone bez ograniczeń;
 • baterie zawierające ponad 8 g, ale nie więcej niż 25 g litu: dozwolone są 2 szt., jeśli każda z osobna jest zabezpieczona, aby zapobiec zwarciu.

Zezwala się na przewóz na pokładzie samolotu tylko jednej osobistej małej butli z tlenem lub powietrzem w stanie gazowym do użytku medycznego (dla pasażera wskazanego w MEDIF), której masa brutto nie przekracza 5 kg, dla jednej osoby jako bagaż rejestrowany lub bagaż podręczny, pod warunkiem otrzymania wcześniejszego potwierdzenia UIA.

Butle oraz zawory i regulatory, jeśli są zamontowane, muszą być chronione przed uszkodzeniami, które mogą spowodować przypadkowe uwolnienie zawartości.

Układy ciekłego tlenu są zakazane w transporcie. Butle z tlenem nie mogą być używane w czasie startu i lądowania.

Butle z tlenem mogą być używane podczas lotu pod nadzorem naszego personelu kabinowego.