Zgubiony lub uszkodzony bagaż

W przypadku utraty bagażu

 • Jeśli na lotnisku przylotu nie znaleźliście Państwu swego bagażu, należy natychmiast skontaktować się ze służbą wyszukiwania bagażu (LOST & FOUND / Passenger Service) i sporządzić akt o nienależytym transporcie bagażu (Property Irregularity Report ‒ PIR). Ten akt jest sporządzany w dniu przylotu jeszcze przed wejściem do strefy kontrolnej lotniska. Wraz z kopią aktu otrzymacie Państwo list z informacjami na temat terminów i warunków wyszukiwania bagażu, kontaktów służby wyszukiwania i z 10-cyfrowym kodem (na przykład: ATLXS13166), z którego można korzystać do sprawdzenia stanu wniosku w systemie World Tracer.
 • Jeśli nie możecie Państwo skontaktować się ze służbą wyszukiwania, należy zwrócić się do przedstawicieli UIA na lotnisku przylotu, aby wypełnić PIR. , sporządzone po wyjściu pasażera ze strefy kontrolnej lotniska nie są prawomocne i nie są odbierane do rozpatrzenia przez UIA, jako dowód uszkodzenia własności pasażera przez przewoźnika.
 • Jeśli bagaż nie zostanie odnaleziony w ciągu 3 dni, należy sporządzić listę rzeczy znajdujących się w bagażu (ilość, opis, producentów, datę zakupu, cenę) i wysłać ją do służby wyszukiwania. W temacie należy wpisać numer swojego aktu PIR.
 • Po znalezieniu bagażu natychmiast skontaktujemy się z Państwem pod wskazanymi kontaktami.
 • Kontakty służby wyszukiwania bagażu na lotnisku „Boryspil”, Kijów: tel.: +38 050 398 0010, +38 050 398 0011 (00:00-17:00, 21:00-23:59 według czasu regionalnego); [email protected]


Roszczenia, dotyczące utraty (opóźnienia) bagażu

 • Roszczenia dotyczące utraty bagażu są przyjmowane, jeżeli bagaż nie zostanie odnaleziony po upłynięciu 21 dni wyszukiwania. Wniosek firmy lotniczej o odszkodowanie za straty, spowodowane utratą bagażu powinien zostać złożony na piśmie i przekazany przewoźnikowi w ciągu dwóch lat od przybycia statku powietrznego do miejsca przeznaczenia.
 • Wysłać pisemny wniosek o opóźnienie w przewozie bagażu można nie później niż 21 dni po dacie dostarczenia bagażu.
 • Do roszczenie należy załączyć dokumenty, potwierdzające prawo pasażera do roszczenia o odszkodowanie i mogą przyspieszyć rozpatrzenie (bilet lub listę drogową, czeki fiskalne za zapłatę usług, pokwitowanie zapłaty nadbagażu, odpinany identyfikator bagażu, akt nieprawidłowego działania podczas transportu).
 • Roszczenie dotyczące utraty bagażu (opóźnienia) można złożyć online lub odesłać pod adres elektroniczny [email protected].


Uszkodzenie lub brak części3>

 • Jeśli na lotnisku przylotu wykryliście Państwo uszkodzony bagaż lub brak jego zawartości, należy skontaktować się ze służbą wyszukiwania bagażu (LOST & FOUND / Passenger Service) do sporządzenia aktu o uszkodzeniu lub kradzieży bagażu (Damage and Pilferage Report‒DPR) jeszcze przed wyjściem ze strefy kontrolnej lotniska.
 • Pisemny wniosek o uszkodzeniu lub braku zawartości bagażu należy złożyć przewoźnikowi nie później niż 7 dni od chwili odbioru bagażu, wypełniwszy online formę, lub pod adres [email protected].
 • Wraz z wnioskiem należy złożyć dokumenty, potwierdzające prawo do żądania kompensaty oraz mogą przyśpieszyć rozpatrzenie (bilet lub listę drogową, czeki fiskalne za zapłatę usług, pokwitowanie zapłaty nadbagażu, odpinany identyfikator bagażu, akt nieprawidłowego działania podczas transportu).


Warunki rozstrzygania roszczeń

 • Zgodnie z obowiązującymi przepisami przewoźnik jest zobowiązany do rozpatrzenia roszczenia i poinformowania wnioskodawcy o wynikach w terminie trzech miesięcy od chwili otrzymania wniosku, jeżeli przewóz jest w całości wykonywany przez jedną firmę lotniczą.
 • Jeżeli przewóz jest wykonywany przez kilku przewoźników, okres rozpatrywania roszczenia może zostać przedłużony do sześciu miesięcy.
 • W każdym razie firma lotnicza UIA dołoży wszelkich starań, aby skrócić okres rozpatrzenia Państwa wniosku.

Więcej informacji można znaleźć w rozdziale Zasady przewozu.