Zgubiony lub uszkodzony bagaż

W PRZYPADKU UTRATY BAGAŻU

 • Jeśli na lotnisku przylotu nie znaleźliście Państwu swego bagażu, należy niezwłocznie, jeszcze przed przejściem do strefy kontroli celnej, skontaktować się ze służbą wyszukiwania bagażu (LOST & FOUND / Passenger Service) i wypełnić dokument Property Irregularity Report (PIR). Wraz z kopią PIR otrzymacie Państwo pisemne informacje na temat warunków poszukiwania bagażu, dane kontaktowe do służby poszukiwania oraz 10-cyfrowy kod (na przykład: WAWXS13166), dzięki któremu będzie można sprawdzić stan sprawy w systemie World Tracer.
 • PIR może również zostać wypełniony wraz z przedstawicielem UIA na lotnisku przylotu, pod warunkiem, że nie opuściliście Państwo strefy kontrolnej lotniska (przed kontrolą celną). Dokument PIR wypełniony po przejściu kontroli celnej nie jest prawomocny i nie zostanie rozpatrzony przez UIA jako dowód uszkodzenia własności pasażera przez przewoźnika.
 • Jeśli bagaż nie zostanie odnaleziony w ciągu 3 dni, należy sporządzić listę rzeczy znajdujących się w bagażu (ilość, opis, producentów, datę zakupu, cenę) i wysłać ją do służby poszukiwania. W temacie należy wpisać 10 – cyfrowy kod PIR.
 • Po znalezieniu bagażu natychmiast skontaktujemy się z Państwem i podamy sposób dostarczania bagażu.
 • Dane kontaktowe do służby poszukiwania bagażu na lotnisku „Boryspil”, Kijów: tel.: +38 050 398 0011 (08:00 - 19:00 według czasu lokalnego); adres e-mail: [email protected].


ROSZCZENIA DOTYCZĄCE UTRATY (OPÓŹNIENIA) BAGAŻU

 • Reklamacje dotyczące utraty bagażu są przyjmowane, jeżeli bagaż nie zostanie odnaleziony po upłynięciu 21 dni od daty zgłoszenia. Wniosek o odszkodowanie za utratę bagażu powinien zostać złożony na piśmie i przekazany przewoźnikowi w ciągu dwóch lat od zakończenia podróży.
 • Reklamacje dotyczące opóźnionego bagażu można składać drogą pisemną nie później niż 21 dni po dacie dostarczenia bagażu.
 • Do reklamacji należy załączyć dokumenty, potwierdzające prawo pasażera do roszczenia o odszkodowanie (bilet lub wydruk rezerwacji, rachunki/pokwitowanie opłaty nadbagażu, identyfikator bagażu nadawany podczas odprawy bagażowej, PIR, inne dokumenty, które mogą przyspieszyć rozpatrzenie reklamacji).
 • Reklamację dotyczącą utraty/opóźnienia bagażu można złożyć online lub wysłać pod adres elektroniczny: [email protected].


USZKODZENIE LUB BRAK CZĘŚCI BAGAŻU

 • Jeśli uszkodzenie bagażu lub brak części jego zawartości wykryliście Państwo na lotnisku przylotu, należy skontaktować się ze służbą poszukiwania bagażu (LOST & FOUND / Passenger Service) w celu wypełnienia dokumentu o uszkodzeniu lub kradzieży bagażu (Damage and Pilferage Report‒DPR), jeszcze przed wyjściem ze strefy kontrolnej lotniska.
 • Pisemny wniosek o uszkodzeniu lub braku części bagażu należy złożyć przewoźnikowi nie później niż 7 dni od chwili odbioru bagażu, wypełniając formularz online, lub wysłać elektronicznie pod adres [email protected]. Wraz z wnioskiem należy złożyć dokumenty, potwierdzające prawo do żądania rekompensaty (bilet lub wydruk rezerwacji, rachunki/pokwitowanie zapłaty nadbagażu, identyfikator bagażu nadawany podczas odprawy bagażowej, PIR, inne dokumenty, które mogą przyśpieszyć rozpatrzenie reklamacji).


WARUNKI ROZSTRZYGANIA ROSZCZEŃ

 • Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przewoźnik jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji i poinformowania osobę zgłaszającą reklamację o wynikach, w terminie trzech miesięcy od chwili otrzymania wniosku, jeżeli przewóz był w całości wykonany przez jedną firmę lotniczą.
 • Jeżeli przewóz jest wykonany przez kilku przewoźników, okres rozpatrywania roszczenia może zostać przedłużony do sześciu miesięcy.
 • Ukraińskie Linie Lotnicze dokładają wszelkich starań, aby skrócić okres rozpatrzenia Państwa reklamacji.

Więcej informacji można znaleźć w rozdziale Warunki przewozu pasażerów i bagażu.