BAGAŻ O DEKLAROWANEJ WARTOŚCI

Podczas odprawy można zgłosić dodatkową wartość przewożonego bagażu.

Dodatkowa wartość bagażu może być zgłoszona oddzielnie dla każdej sztuki bagażu.

Deklarowana wartość bagażu nie dotyczy następujących przedmiotów:

 • bagaż podręczny
 • zwierzęta
 • przedmioty delikatne lub nietrwałe
 • biżuteria
 • sprzęt elektroniczny
 • metale szlachetne
 • srebra
 • dokumenty służbowe
 • dzieła sztuki
 • sprzęt fotograficzny i filmowy
 • lekarstwa
 • paszporty i inne dokumenty tożsamości
 • instrumenty muzyczne
 • przedmioty zabytkowe.

Zaleca się zgłosić dodatkową wartość powyższych przedmiotów w towarzystwie ubezpieczeniowym zawierając stosowną umowę.

Deklarowana wartość bagażu może być zgłaszana jedynie na rejsach wykonywanych przez UIA zaś bilet pasażera musi mieć numer PS.

Niezależnie od wartości bagażu deklarowanej przez pasażera UIA odpowiada za bagaż do wysokości 1500 euro – zgodnie z art. 22, par. 2 Konwencji Montrealskiej, ustęp 1, 110 Special Drawing Rights (SDR).

W przypadku zagubienia lub zniszczenia bagażu o deklarowanej wartości, odpowiedzialność linii lotniczej ogranicza się do wysokości deklarowanej wartości bagażu (jednak nie więcej niż 1500 euro), poza przypadkami, kiedy linia lotnicza może udowodnić, że wartość deklarowana bagażu została przez pasażera zawyżona.

UIA nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie bagażu spowodowane przez:

 • nieodpowiednie zapakowanie i zabezpieczenie
 • przewożenie przedmiotów delikatnych lub nietrwałych
 • normalne zużycie materiału
 • kontrolę celną lub bezpieczeństwa, albo kontrolę dokonaną przez służby państwowe

W przypadku zniszczenia, UIA zwraca koszty naprawy zniszczonych przedmiotów, do wysokości 1500 euro.

Przewóz przez pasażera bagażu o deklarowanej wartości powinien być zgłoszony do UIA z wyprzedzeniem – nie później niż na 72 godziny przed planowanym lotem.

Deklarowaną wartość bagażu należy zgłosić wypełniając formularz „Baggage excess Value Declaration” w biurze UIA lub biurze przedstawicielstwa na lotnisku, z którego planowana jest podróż.

Bagaż musi zostać zarejestrowany na lotnisku nie później niż 3 godziny przed planowym lotem.

Przedstawiciel UIA powinien sprawdzić zawartość bagażu o deklarowanej wartości i porównać z wypełnioną deklaracją (Baggage excess Value Declaration). Pasażer powinien okazać bagaż lub konkretne przedmioty przewożone w bagażu i okazać potwierdzenie wartości w postaci dowodu zakupu lub wyceny dokonanej przez specjalistę.

Przedmioty, których wartość nie jest potwierdzona przez dowód zakupu lub opinię odpowiedniego eksperta nie mogą być zgłoszone jako bagaż o deklarowanej wartości.

Formularz Baggage excess Value Declaration jest wypełniany w trzech egzemplarzach i obejmuje podróż w jedną stronę, z ewentualnymi przesiadkami, ale bez przerwy w podróży. Dwie kopie formularza otrzymuje pasażer – jedną dla siebie i drugą dla przedstawiciela firmy przewozowej, który będzie oczekiwał na lotnisku docelowym.

Każda kopia formularza deklaracji musi zostać podpisana przez pasażera oraz przez przedstawiciela UIA. Proszę zachować kopie deklaracji przez czas podróży aż do wylądowania w porcie docelowym.

Bagaż o deklarowanej wartości UIA przyjmuje do transportu w trwałych walizkach/pojemnikach o niezawodnym zamknięciu, z zamkiem szyfrowym o wielu kombinacjach.

Pasażer powinien sam zapakować bagaż o deklarowanej wartości do kontenera i zamknąć go w obecności przedstawiciela UIA, zgodnie z wymogami podanymi powyżej.

Jeśli zapakowany bagaż nie spełnia ustalonych wymogów UIA może odmówić przyjęcia go jako bagażu o deklarowanej wartości.

Zapakowany i zamknięty bagaż o deklarowanej wartości musi zostać zapieczętowany przez przedstawiciela UIA i dodatkowo włożony do trwałej przezroczystej torby z polietylenu lub też całkowicie oklejony przezroczystą taśma polietylenową z pozostawieniem dostępu do uchwytów/rączek (w biurze UIA lub innej firmy na lotnisku, którą wskaże przedstawiciel UIA).

Następnie pasażer powinien opłacić w kasie biletowej dodatkową opłatę w wysokości 10% deklarowanej wartości bagażu (w euro lub lokalnej walucie według kursu obowiązującego w dniu płatności), lecz nie mniej niż 100 euro.

Przy odprawie należy poinformować, że został zgłoszony bagaż o deklarowanej wartości oraz należy okazać dowód opłaty.

Po przylocie, na pasażera oczekiwać będzie przedstawiciel przewoźnika, który będzie towarzyszył pasażerowi do punktu odbioru bagażu i sprawdzi pieczęcie oraz sam bagaż o deklarowanej wartości pod kątem ewentualnych uszkodzeń lub braków, a następnie podpisze formularz deklaracji, a w przypadku jakichkolwiek uszkodzeń lub braków w zawartości będzie towarzyszył pasażerowi do miejscowego Lost & Found biura.

W przypadku nie zachowania po przylocie powyższych procedur jakiekolwiek roszczenia odnośnie uszkodzenia lub zagubienia bagażu o deklarowanej wartości nie będą honorowane przez UIA.