PRZEDMIOTY niebezpieczne

Zabronione do przewozu
Dozwolone pod pewnymi warunkami

Przedmioty i substancje niebezpieczne, których nie wolno przewozić transportem lotniczym

 
 
 • SUBSTANCJE ŻRĄCE: kwasy, zasady, mokre ogniwa
 • MATERIAŁY ŁATWOPALNE CIEKŁE I STAŁE: paliwo do zapalniczek lub kuchenek, farby i zapalniczki.
 • UTLENIACZE I NADTLENKI ORGANICZNE
 • MATERIAŁY RADIOAKTYWNE
 • SUBSTANCJE ZAKAŹNE: hodowle kultur bakterii i wirusów
 • MATERIAŁY NAMAGNESOWANE
 • GAZY SPRĘŻONE: głęboko schłodzone, łatwopalne, niepalne i trujące, butan, tlen, propan, butle nurkowe
 • AEROZOLE
 • MATERIAŁY WYBUCHOWE: ognie sztuczne, amunicja sygnałowa, spłonki
 • TRUCIZNY: środki owadobójcze, chwastobójcze, arszenik, cyjanki
 • SUBSTANCJE TOKSYCZNE: wybielacze, nadtlenki

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE TRANSPORTU USZKODZONYCH, WADLIWYCH LUB ODWOŁANYCH BATERII LITOWYCH LUB URZĄDZEŃ:

 • uszkodzone, wycofane lub potencjalnie niebezpieczne baterie litowe, w tym te znajdujące się w wyposażeniu i / lub wysłane wraz z wyposażeniem, nie mogą być przewożone transportem lotniczym;
 • pasażerowie muszą natychmiast poinformować personel pokładowy, gdy urządzenie jest uszkodzone, gorące, wytwarza dym, ginie lub wpada do konstrukcji siedzenia;
 • w przypadku uszkodzenia lub uszkodzenia akumulatora lub urządzenia pasażer musi wyłączyć baterię lub urządzenie, zabezpieczyć je przed przypadkową aktywacją, wyłączyć wszelkie funkcje, które mogą go włączyć, zatrzymać na osobie i nie ładować jej w dowolnym momencie.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.easa.europa.eu, www.faa.gov, avia.gov.ua.

Przedmioty i substancje niebezpieczne, których przewóz transportem lotniczym jest dozwolony pod pewnymi warunkami

Wykaz przedmiotów i substancji niebezpiecznych Dozwolone w bagażu podręcznym lub jako bagaż podręczny Dozwolone w bagażu rejestrowanym lub jako bagaż rejestrowany Wymagane pozwolenie przewoźnika Dozwolone przy pasażerze
Urządzenia obezwładniające takie jak pojemniki z gazem łzawiącym, gazem pieprzowym itd. zawierające substancję drażniącą lub obezwładniającą są zabronione w bagażu rejestrowanym i podręcznym. NIE NIE n/d NIE
Walizki bankowe, kasety, torby do przenoszenia pieniędzy itd., zawierające towary niebezpieczne, takie jak baterie litowe i/lub materiały pirotechniczne, są całkowicie zabronione. NIE NIE n/d NIE
Amunicja (naboje do broni ręcznej), bezpiecznie zapakowana (klasy 1.4S, tylko UN 0012 lub UN 0014), w ilości nieprzekraczającej 5 kg (11 lb) brutto na osobę, do własnego użytku tej osoby, z wyłączeniem amunicji z pociskami wybuchowymi lub zapalającymi. Limity przysługujące kilku pasażerom nie mogą być łączone w jeden lub kilka pakietów. NIE TAK TAK NIE
Kuchenki kempingowe i zbiorniki z paliwem, które zawierały łatwopalne paliwo płynne mogą być przewożone, pod warunkiem że zbiornik paliwa kuchenki kempingowej i/lub pojemnik na paliwo został całkowicie opróżniony z całego paliwa i zostały podjęte działania w celu zlikwidowania zagrożenia. Aby zminimalizować niebezpieczeństwo, pusty zbiornik paliwa i/lub pojemnik muszą być pozostawione na co najmniej 1 godzinę w celu opróżnienia, a następnie zbiornik paliwa i/lub pojemnik należy pozostawić bez zamknięcia przez minimum 6 godzin, aby umożliwić odparowanie wszelkich pozostałości paliwa. W równym stopniu dopuszczalne są alternatywne metody, takie jak dodanie oleju jadalnego do zbiornika i/lub pojemnika w celu podniesienia temperatury zapłonu ewentualnych resztek cieczy powyżej temperatury zapłonu płynu łatwopalnego, a następnie opróżnienie zbiornika paliwa i/lub pojemnika. Następnie należy dobrze zamknąć korek zbiornika paliwa i/lub pojemnika i owinąć go chłonnym materiałem, na przykład ręcznikiem papierowym, i umieścić w torebce polietylenowej lub z równoważnego materiału. Górna część torebki musi być uszczelniona lub zebrana i zamknięta gumką lub sznurkiem. NIE TAK TAK NIE
Wózki inwalidzkie i inne zasilane baterią urządzenia ułatwiające poruszanie się, wyposażone w akumulator szczelny, pod warunkiem że jego bieguny zabezpieczone są przed zwarciem, np. przez zamknięcie w obudowie akumulatora, a akumulator jest bezpiecznie przymocowany do wózka lub urządzenia ułatwiającego poruszanie się. NIE TAK TAK NIE
Wózki inwalidzkie i inne zasilane baterią urządzenia ułatwiające poruszanie się wyposażone w akumulatory elektrolitowe mogą być przyjmowane do przewozu, pod warunkiem że wózek może być załadowany, schowany, zabezpieczony i wyładowany w pozycji pionowej, akumulator jest odłączony, jego bieguny są izolowane, aby zapobiec zwarciom, a akumulator jest bezpiecznie przymocowany do wózka.
Jeżeli wózek inwalidzki zasilany akumulatorem elektrolitowym nie może być załadowany, schowany, zabezpieczony i wyładowany w pozycji pionowej, akumulator musi zostać wyjęty, a wózek może być przewożony bez ograniczeń jako bagaż rejestrowany.
Wyjęty akumulator musi zostać zapakowany do mocnego, sztywnego pojemnika w następujący sposób:: zewnętrzne opakowanie musi być szczelne, odporne na wycieki z akumulatora, zabezpieczone przed przewróceniem przez przymocowanie w przedziale ładunkowym za pomocą odpowiednich środków (innych niż przez unieruchomienie pomiędzy ładunkiem lub bagażami), np. przy użyciu pasków przytrzymujących, wsporników lub uchwytów; akumulatory muszą być zabezpieczone przed zwarciem, zamocowane w pozycji pionowej w zewnętrznym opakowaniu, otoczone kompatybilnym materiałem absorbującym w ilości wystarczającej do wchłonięcia ich łącznej zawartości.
NIE TAK TAK NIE
Barometr lub termometr rtęciowy przewożony przez przedstawiciela państwowego urzędu ds. meteorologii lub podobnej oficjalnej instytucji. Barometr lub termometr muszą znajdować się w mocnym opakowaniu zewnętrznym z uszczelnioną powłoką wewnętrzną lub w torbie z mocnego, szczelnego i odpornego na przebicie materiału nieprzepuszczalnego dla rtęci, aby zapobiec wydostawaniu się rtęci z opakowania niezależnie od jego pozycji. TAK NIE TAK TAK
Lawinowy plecak ratowniczy, jeden (1) na pasażera, wyposażony w pirotechniczny mechanizm spustowy zawierający mniej niż 200 mg netto materiału klasy 1.4S i mniej niż 250 ml gazu sprężonego klasy 2.2. Plecak musi być pakowany w taki sposób, by nie mógł być przypadkowo aktywowany. Poduszki powietrzne w plecaku muszą być wyposażone w zawory bezpieczeństwa. TAK TAK TAK NIE
Sprzęt do monitorowania czynników chemicznych, jeśli przewożony jest przez pracowników Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej podczas oficjalnej podróży. TAK TAK TAK NIE
Urządzenia wytwarzające ciepło, takie jak podwodne latarki (lampy nurkowe) oraz lutownice. Zasilane bateryjnie urządzenia zdolne do wytwarzania bardzo wysokich temperatur, które mogłyby spowodować pożar w przypadku aktywacji, np. podwodne lampy o dużej intensywności, pod warunkiem że element wytwarzający ciepło lub bateria zapakowane są oddzielnie, aby zapobiec włączeniu podczas transportu. Każda bateria, która została wyjęta, musi być zabezpieczona przed zwarciem. TAK TAK TAK NIE
Dwutlenek węgla, stały (suchy lód), w ilości nieprzekraczającej 2,5 kg (5 lb) na osobę, jeżeli został wykorzystany do pakowania towarów łatwo psujących się, niepodlegających niniejszemu regulaminowi, w bagażu podręcznym, pod warunkiem że opakowanie pozwala na wydalanie dwutlenku węgla. Każda sztuka bagażu rejestrowanego musi być oznaczona „dry ice” lub „carbon dioxide, solid”, z podaną wagą netto suchego lodu lub oznaczeniem, że wewnątrz znajduje się 2,5 kg lub mniej suchego lodu. TAK TAK TAK NIE
Opakowania izolacyjne zawierające schłodzony ciekły azot (suche opakowanie transportowe), w pełni zaabsorbowany w porowatym materiale i wykorzystywany do transportu w niskich temperaturach bezpiecznych towarów niepodlegających postanowieniom niniejszego regulaminu, pod warunkiem że konstrukcja opakowania izolacyjnego nie pozwoli na wzrost ciśnienia wewnątrz opakowania i nie dopuści do uwolnienia schłodzonego ciekłego azotu bez względu na sposób ułożenia opakowania. TAK TAK TAK NIE
Butla z niepalnym gazem, zainstalowana w kamizelce ratunkowej, zawierająca dwutlenek węgla lub inny odpowiedni gaz klasy 2.2, do dwóch (2) małych butli na pasażera i do dwóch (2) wkładów zapasowych. TAK TAK TAK TAK
Tlen lub powietrze, w stanie lotnym, małe butle do zastosowań medycznych. Waga brutto butli nie może przekraczać 5 kg. Uwaga: Układy ciekłego tlenu są zakazane w transporcie. TAK TAK TAK NIE
Aerozole klasy 2.2, niestwarzające dodatkowego zagrożenia, do zastosowań sportowych lub domowych. NIE TAK NIE NIE
Nieradioaktywne artykuły medyczne i toaletowe (w tym aerozole) takie jak lakiery do włosów, perfumy, wody kolońskie i leki zawierające alkohol. Całkowita masa netto wszystkich wyżej wymienionych artykułów nie może przekraczać 2 kg (4,4 lb) lub 2 l (2 qt), a masa netto pojedynczego artykułu nie może przekraczać 0,5 kg (1 lb) lub 0,5 l (1 qt). Zawory wylotowe aerozoli muszą być zabezpieczone kapturkiem lub innym odpowiednim środkiem w celu uniemożliwienia niezamierzonego uwolnienia zawartości. TAK TAK NIE TAK
Napoje alkoholowe, w opakowaniach detalicznych, zawierające ponad 24%, ale nie więcej niż 70% alkoholu w stosunku do objętości, w pojemnikach nieprzekraczających 5 l, w łącznej ilości netto 5 l na osobę. TAK TAK NIE TAK
Butle z niepalnym, nietoksycznym gazem, wykorzystywane do pracy sztucznych kończyn. Także zapasowe pojemniki podobnej wielkości, o ile są niezbędne do zapewnienia odpowiedniej ilości gazu na czas trwania podróży. TAK TAK NIE TAK
Elektroniczne urządzenia powszechnego użytku zawierające ogniwa lub baterie litowe lub litowo-jonowe, takie jak zegarki, kalkulatory, aparaty fotograficzne, telefony komórkowe, laptopy, kamery itd. przewożone przez pasażerów lub członków załogi do użytku osobistego. TAK TAK NIE TAK
Zapasowe ogniwa lub baterie litowe lub litowo-jonowe do takich urządzeń elektronicznych mogą być przewożone tylko w bagażu podręcznym. Muszą być one indywidualnie zabezpieczone przed zwarciem. TAK NIE NIE NIE
Lokówki zawierające węglowodory gazowe, nie więcej niż jedna (1) na pasażera lub członka załogi, pod warunkiem że osłona bezpieczeństwa jest prawidłowo zamontowana nad elementem grzejnym. Tych lokówek nie wolno nigdy używać na pokładzie samolotu. Wkłady gazowe do takich lokówek nie są dozwolone w bagażu rejestrowanym ani bagażu podręcznym. TAK TAK NIE NIE
Termometry medyczne lub kliniczne zawierające rtęć, jeden (1) na pasażera do użytku osobistego, pod warunkiem że są przewożone w etui ochronnym. TAK TAK NIE TAK
Zespoły ogniw paliwowych i zapasowe wkłady paliwowe zasilające przenośnie urządzenia elektroniczne (np. aparaty fotograficzne, telefony komórkowe, laptopy i kamery).
Wkłady do ogniw paliwowych mogą zawierać łatwopalne ciecze, substancje żrące, skroplony gaz palny, substancje reagujące z wodą lub wodór w wodorku metalu. Wkłady do ogniw paliwowych nie mogą mieć możliwości wielokrotnego napełniania przez użytkownika. Napełnianie zespołów ogniw paliwowych jest niedozwolone, z wyjątkiem instalacji zapasowego wkładu. Wkłady do ogniw paliwowych wykorzystywane do napełniania zespołów ogniw paliwowych, ale które nie są zaprojektowane ani przeznaczone do zainstalowania (zapasy paliwa do ogniw), nie mogą być przewożone.
Ilość paliwa we wkładzie do ogniw paliwowych nie może przekraczać:

1. dla cieczy: 200 ml;
2. dla paliwa stałego: 200 g;
3. dla skroplonych gazów: 120 ml dla niemetalowych wkładów do ogniw paliwowych lub 200 ml dla kaset paliwowych metalowych;
4. dla wodoru w wodorku metalu wkłady ogniw paliwowych muszą mieć pojemność wodną 120 ml lub mniejszą.
Każdy zespół ogniw paliwowych i każdy wkład ogniwa paliwowego musi być zgodny z normą IEC PAS 62282-6-1 wyd. 1 i musi być oznaczony certyfikatem zgodności ze specyfikacją, wystawionym przez producenta. Ponadto każdy wkład ogniwa paliwowego musi posiadać oznaczenie maksymalnej ilości i rodzaju paliwa we wkładzie. Dozwolony jest przewóz nie więcej niż dwóch zapasowych wkładów na pasażera.
Zespoły ogniw paliwowych zawierające paliwo i wkłady paliwowe, w tym zapasowe wkłady paliwowe, wolno przewozić tylko w bagażu podręcznym.
Zespoły ogniw paliwowych muszą posiadać następujące trwałe oznaczenie producenta w języku angielskim: „APPROVED FOR CARRIAGE IN AIRCRAFT CABIN ONLY”.
TAK NIE NIE TAK
Radioizotopowe stymulatory serca lub inne urządzenia, w tym zasilane akumulatorami litowymi, wszczepione do organizmu lub radiofarmaceutyki znajdujące się w organizmie w związku z przeprowadzeniem leczenia. NIE NIE NIE TAK
Zapałki bezpieczne (jedno małe pudełko) lub zapalniczka niezawierająca niezaabsorbowanego płynnego paliwa innego niż skroplony gaz, przeznaczone do użytku przez pasażera, jeśli są przewożone przy sobie. Przewóz paliwa i pojemników do napełniania zapalniczek jest niedozwolony przy pasażerze, w bagażu rejestrowanym ani w bagażu podręcznym.
Uwaga: Zapałki zapalające się w wyniku potarcia o dowolną powierzchnię są zakazane w transporcie lotniczym.
Uwaga: Przewóz zapalniczek typu „Blue flame” lub zapalniczek do cygar jest niedozwolony przy pasażerze, w bagażu rejestrowanym ani w bagażu podręcznym. .
NIE NIE NIE TAK

UWAGA: n/d: nie dotyczy