Regulamin przewozu pasażerów i bagażu z ‘Aircraft BUS’

Ogólne warunki

Przewozy na odcinku trasy między Międzynarodowym Lotniskiem Boryspil (KBP) a Międzynarodowym Lotniskiem Winnica (VIN) są wykonywane autobusami (Aircraft BUS) należącymi do Prywatnej Spółki Akcyjnej „Awtotransportna Akcionerna Spiwdrużnist’ „Sławutycz-Boryspil” (ukr. Приватнe акціонернe товариство «Автотранспортна Акціонерна Співдружність «Славутич-Бориспіль», kod ЄДРПОУ (Jednolity rejestr państwowy przedsiębiorstw i organizacji Ukrainy), Nr licencji, kontakt) na podstawie niniejszego Regulaminu.

Autobusem Aircraft BUS są przewożeni wyłącznie pasażerowie podróżujący regularnymi lotami UIA do / z Międzynarodowego Lotniska Winnica oraz posiadający przesiadkę na Międzynarodowym Lotnisku Boryspil.

Do przewozów autobusem Aircraft BUS stosowane jest prawo Ukrainy i niniejszy Regulamin.

Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony bez powiadomienia pasażerów po dokonaniu zakupu biletu zawierającego odcinek trasy autobusem Aircraft BUS. Zmiany będą publikowane na stronie www.flyuia.com.

Bilety na przewozy zawierające odcinek trasy wykonywanej autobusem Aircraft BUS można nabyć na stronie internetowej UIA, w kasach biletowych UIA oraz w agencjach sprzedających przewozy lotnicze, tylko w połączeniu z regularnym lotem UIA. Sprzedaż przewozów autobusem Aircraft BUS jako osobna usługa transportowa - nie jest prowadzona.

Podróżując autobusem Aircraft BUS obowiązują warunki wykupionej taryfy wykorzystanej w celu przewozu lotniczego, w tym ograniczenia dotyczące przewożenia bagażu i bagażu podręcznego,chyba że niniejszy Regulamin stanowi inaczej.

Podróż, która zawiera odcinek z przewozu autobusem Aircraft BUS obliguje do wykorzystania kuponów w bilecie w sekwencji, zgodnie z Regulaminem przewozów lotniczych pasażerów i bagażu linii lotniczych UIA.

Odcinki biletu lotniczego są przyjmowane wyłącznie we właściwej sekwencji, począwszy od pierwszego lotniska odlotu określonego w bilecie. W przypadku, gdy pasażer naruszy kolejność wykorzystania odcinków biletu, bilet uznaje się za nieważny, chyba że doszło do tego z winy UIA lub jej autoryzowanego agenta. W przypadku naruszenia kolejności wykorzystania odcinków biletu, UIA zastrzega sobie prawo odmowy realizacji przewozu, jak również odmowy zwrotu pieniędzy za niewykorzystane odcinki biletu.

Podróż autobusem Airbus BUS jest realizowana w tym samym standardzie obsługi dla wszystkich pasażerów, niezależnie od klasy podróży wykupionej dla transportu lotniczego. Podczas transportu autobusem Aircraft BUS pasażer nie dostaje indywidualnie przydzielonego miejsca na pokładzie autobusu. Podczas zajmowania miejsc w autobusie pasażerowie są zobligowani do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i przepisów przewozu transportem samochodowym, regulowanych prawem Ukrainy.

Obowiązkowe indywidualne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w transporcie podczas podróży autobusem Aircraft BUS zapewnia Prywatna Spółka Akcyjna „Awtotransportna Akcionerna Spiwdrużnist’ „Sławutycz-Boryspil” zgodnie z prawem Ukrainy.

Odprawa biletowa na lot

Pasażer może odprawić się na lot UIA zawierający odcinek trasy obsługiwany przez Aircraft BUS przez stronę internetową UIA oraz korzystając z urządzeń mobilnych. UIA oferuje również odprawę automatyczną. Odprawa bagażowa na podróż autobusem Aircraft BUS nie jest wymagana.

Wsiadanie do autobusu

Podczas wsiadania do autobusu pasażer jest zobowiązany do okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość wraz z biletem lub kartą pokładową. Prawo do podróżowania autobusem Aircraft BUS mają wyłącznie pasażerowie posiadający ważne bilety na przejazd lub karty pokładowe.

Wsiadanie do autobusu rozpoczyna się na 25 minut przed wskazanym na bilecie czasem odjazdu autobusu. W przypadku, gdy pasażer nie stawi się na czas lub nie będzie w stanie potwierdzić swojej tożsamości, UIA zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia na pokład. Ani UIA, ani przewoźnik nie ponoszą odpowiedzialności wobec pasażera za jakiekolwiek straty lub koszty poniesione w przypadku, gdy pasażer nie będzie przestrzegał niniejszego Regulaminu.

Rozkład jazdy i trasa wykonywana przez Aircraft BUS

Autobus Airport Bus kursuje pomiędzy międzynarodowym lotniskiem w Winnicy i międzynarodowym lotniskiem Boryspil w Kijowie. Informację dotyczącą przystanku pośredniego na trasie można znależć na naszej stronie internetowej www.flyuia.com, w biurach sprzedaży oraz w Centrum Kontaktowym UIA.

Zasady zachowania oraz obowiązki pasażerów podczas podróżowania autobusem Aircraft BUS

Dla własnego bezpieczeństwa pasażerowie powinni pozostawać na swoich miejscach w czasie jazdy.

Przewoźnik może odmówić przewozu osobom przebywającym pod wpływem substancji odurzających lub psychotropowych i / lub zagrażającym bezpieczeństwu oraz wygodzie innych pasażerów.

Palenie w autobusie jest surowo zabronione.

Ograniczenia przewozu niektórych kategorii pasażerów autobusem Aircraft BUS

Na odcinku trasy obsługiwanym przez autobus Aircraft BUS nie są przewożone:

 • osoby poniżej 16 roku życia podróżujące bez opieki dorosłych;
  UWAGA! Transport dzieci poniżej 16 roku życia na całej trasie, z której część jest obsługiwana przez „Aircraft BUS” (Kijów-Winnica / Winnica-Kijów), odbywa się tylko pod nadzorem dorosłego pasażera (osoby powyżej 18 roku życia)
 • osoby deportowane i osoby, którym odmówiono wjazdu do kraju;
 • osoby niepełnosprawne, których stan wymaga uwagi w czasie podróży oraz dostosowania obsługi do ich specjalnych potrzeb.

Transport bagażu

Na pokład autobusu Aircraft BUS nie są przyjmowane przedmioty i rzeczy, których przewożenie jest zabronione przez ukraińskie prawo, w tym zwierzęta, sprzęt sportowy o dużym gabarycie, jak tyczki sportowe, broń, oraz inne niż składane wózki inwalidzkie.

Bagaż podręczny i rejestrowany jest przyjmowany na pokład autobusu Aircraft BUS w tej samej wielkości, która jest dopuszczona do przewozu na odcinku trasy, na którym jest realizowana podróż lotnicza i który jest wskazany w bilecie.

Na pokład autobusu przyjmowane są jedynie własne wózki inwalidzkie pasażerów wyłącznie po ich złożeniu, niewielkie sprzęty sportowe.

Uwaga: w czasie podróży na Międzynarodowe Lotnisko Boryspil w Kijowie, gdzie odcinek podróży odbywa się autobusem Aircraft BUS, bagaż jest odprawiany tylko do Kijowa i jest odpowiednio przyjmowany aby zapewnić odprawę na kolejny lot.

Przewóz bagażu rejestrowanego autobusem Aircraft BUS odbywa się pod nadzorem Prywatnej Spółki Akcyjnej „Awtotransportna Akcionerna Spiwdrużnist’ „Sławutycz-Boryspil”.

Odpowiedzialność

W przypadku, gdy dojdzie do utraty transferu na lot wskazany w bilecie, na podstawie którego jest wykonywany przewóz Aircraft BUS z powodu opóźnienia w podróży autobusem Aircraft BUS, pasażerowi przysługują te same prawa, gdy linia lotnicza nie zapewni terminowej przesiadki na lot, na który pasażer ma potwierdzoną rezerwację i który jest wskazany w bilecie, zgodnie z Ogólnymi warunkami przewozu pasażerów i bagażu linii lotniczych UIA oraz ustawodawstwem Ukrainy.

Ogólna procedura zwrotu pieniędzy

Zwroty dokonywane są w miejscu zakupu biletu - w kasie agencji sprzedającej przewozy, w kasie UIA lub w kasie przedstawicielstwa UIA w tej samej walucie, w której zapłacono za bilet.

Zwroty na Ukrainie dokonywane są w walucie krajowej Ukrainy.

Zwrot środków w kasach przedstawicielstw UIA za granicą odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami danego kraju.

W przypadku, gdy płatność za bilet została dokonana przelewem elektronicznym (kartą bankową), środki są zwracane przez sprzedawcę biletu na kartę płatniczą, z której zrealizowano płatność za bilet.

Wysokość kwoty zwrotu zależy od warunków zastosowanej taryfy.

Zwroty są dokonywane na podstawie niewykorzystanego (częściowo niewykorzystanego) dokumentu przewozowego, polecenia różnych opłat (МСО), dokumentu EMD, pokwitowania zapłaty za nadbagaż.

Zwrot jest dokonywany:

 • osobie wskazanej w bilecie - w przypadku, gdy za przewóz zapłacono gotówką lub przelewem bankowym;
 • na konto przedsiębiorstwa, instytucji itp. - w przypadku, gdy dokonano rozliczenia bezgotówkowego;
 • na rachunek posiadacza karty kredytowej, którą zapłacono za przewóz;
 • sponsorowi, który zapłacił za przewóz - w przypadku wystawienia biletu na podstawie telegramu - zawiadomienia o przedpłacie (PTA).

Zwroty są dokonywane pod warunkiem okazania dokumentów potwierdzających tożsamość oraz dokumentu poświadczającego prawo do odbioru pieniędzy.

Procedowanie reklamacji

W przypadku niewłaściwego przewozu bagażu rejestrowanego na odcinku trasy, na której wykonywane są przewozy autobusem Aircraft BUS, pasażer powinien wysłać sporządzoną na piśmie reklamację niezwłocznie po wykryciu uszkodzenia (lub utraty części zawartości bagażu), ale nie później niż 7 dni kalendarzowych od dnia odbioru bagażu rejestrowanego.

Bagaż uznaje się za zaginiony, jeżeli w trakcie poszukiwania nie zostanie odnaleziony w ciągu 14 dni kalendarzowych licząc od daty następującej po dniu, w którym bagaż miał przybyć w miejsce przeznaczenia.

Wszelkie reklamacje mogą być składane w terminie przewidzianym prawem, ale nie później niż 3 (trzy) lata od daty przybycia autobusu do miejsca przeznaczenia.

Wszelkie reklamacje dotyczące niewłaściwego transportu pasażera lub bagażu na odcinku trasy, na którym przewozy wykonywane są autobusem Aircraft BUS, należy składać na piśmie i doręczać w sposób zgodny z przepisami prawa Ukrainy.

Do reklamacji należy załączyć wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające prawa pasażera do dochodzenia odszkodowania, których wykaz zależy od przedmiotu roszczenia, między innymi:
bilet (trasa-pokwitowanie), paragony fiskalne poświadczające zakup usług, pokwitowanie uiszczenia opłaty za nadbagaż, identyfikator bagażu nadawany podczas odprawy bagażowej, protokół sporządzony w sprawie niewłaściwego transportu bagażu i inne dokumenty, które mogą przyspieszyć rozpatrzenie reklamacji.

Kwota reklamacji powinna zostać udowodniona przez pasażera lub inną zainteresowaną osobę.

Reklamacje dotyczące przewozu autobusem Aircraft BUS można wysyłać pod adres [email protected] lub wypełniając formularz on-line na oficjalnej stronie internetowej UIA lub wysłać pod adres Linii Lotniczych UIA: 201-203, Szosa Charkowska, Kijów, 02121.

W zależności od złożoności reklamacji i kompletności załączonych dokumentów, których brak uniemożliwia merytoryczne rozpatrzenie reklamacji, powiadomienie z informacją o otrzymaniu reklamacji z wezwaniem do dostarczenia dodatkowych dokumentów zostanie wysłane wnioskodawcy w ciągu 15 dni od daty rejestracji reklamacji wraz z powiadomieniem o terminie rozpatrzenia reklamacji po dostarczeniu dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.

Procedowanie reklamacji trwa do trzech miesięcy od daty jej dostarczenia.

Przetwarzanie danych osobowych

UIA przetwarza dane osobowe w ścisłej zgodności z obowiązującym prawem, wyłącznie w sytuacji, gdy istnieją podstawy prawne do powyższego przetwarzania i zgodnie z Polityką prywatności UIA.

UIA przetwarza dane osobowe pasażera w przypadku, gdy spełniony został jeden z poniższych warunków:

 • Została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych (w tym, lecz nie wyłącznie, w chwili zakupu biletu lotniczego / biletu lub innych usług UIA, podczas kontaktu z UIA za pośrednictwem centrum obsługi klienta / strony www / kasy itp.);
 • Przetwarzanie jest niezbędne do celów zawarcia lub realizacji Umowy przewozu lub świadczenia innych usług;
 • Przetwarzanie jest wymagane przez prawo krajów, do / z których UIA wykonuje loty itp.

Przetwarzanie danych osobowych należących do specjalnej kategorii danych jest dokonywane na podstawie zgody pasażera lub w przypadku, gdy są one konieczne do świadczenia określonych usług, dla których niezbędne jest uzyskanie od pasażera danych osobowych powyższej kategorii (na przykład ze względu na stan zdrowia), lub w innych przypadkach przewidzianych obowiązującym prawem.

UIA świadczy usługi przewozów lotniczych / przewozów do wielu krajów świata. Dane osobowe pasażera są potrzebne, aby spełniać warunki niniejszej Umowy, aby wraz z partnerami, pasażerom mógł być zapewniony wygodny lot / podróż i aby można było świadczyć inne usługi, w tym, lecz nie wyłącznie:

 • dokonanie rezerwacji i wystawienie biletu lotniczego / biletu;
 • wprowadzenie zmian do rezerwacji;
 • możliwość prac na niedokończoną rezerwacją i kontaktu z pasażerem w przypadku problemów z rezerwacją (na przykład w celu wysłania pasażerowi wiadomości, gdy rezerwacja nie została zakończona);
 • powiadomienie pasażera o trasie przelotu oraz udzielenie innych ważnych informacji dotyczących rezerwacji;
 • zapewnienie pasażerowi odprawy na lot;
 • powiadomienie pasażera o zmianach w podróży (na przykład w przypadku opóźnienia lub odwołania lotu);
 • przyjęcie pasażera i jego bagażu do przewozu;
 • zapewnienie pasażerowi pełnego zakresu naszych usług;
 • zapewnienie możliwość informowania pasażera o wszystkich naszych ofertach specjalnych dotyczących biletów lotniczych / biletów i innych usług, w tym wspólnych działań UIA i naszych partnerów;
 • zapewnienie dostępu do programów lojalnościowych Panorama Club / Panorama Club Corporate;
 • zapewnienie świadczenia usług w zakresie lądowej obsługi lotów i pasażerów;
 • przeprowadzenie procedury kontroli bezpieczeństwa, odprawy granicznej i celnej;
 • zorganizowanie poszukiwania bagażu i systemu ostrzegania;
 • zapewnienie pomocy doradczej w sprawach wjazdu / wyjazdu na trasie podczas podróży;
 • zapewnienie wsparcia informacyjnego w trakcie podróży pasażera;
 • przetwarzanie skarg i propozycji pasażera;
 • polepszanie naszych usług, w tym poprzez prowadzenie sondaży na temat satysfakcji z naszych usług.

Jednocześnie do celów przesyłania pasażerowi wiadomości handlowych (marketingowych) uzyskujemy od pasażera osobną zgodę, którą może cofnąć w dowolnej chwili w sposób przewidziany w wysyłce poprzez wybranie opcji „rezygnuję z wysyłki” lub za pośrednictwem strony internetowej UIA.

Możemy również wysyłać pasażerowi powiadomienia Push, Skype, Viber, WhatsApp i inne wiadomości za pośrednictwem aplikacji OTT, wiadomości SMS, lub wiadomości innego typu / środków przekazu, aby poinformować pasażera o locie i poznać preferencje pasażera w zakresie jakości obsługi podczas lotu z UIA.

Prosimy o podawanie tylko tych danych osobowych, które są niezbędne do świadczenia wybranej usługi / serwisu, otrzymywania wysyłki informacyjnej lub udzielenia odpowiedzi na zapytanie / reklamację. Jednocześnie gdyby pasażer zdecydował się na podanie nam dodatkowych danych osobowych, będziemy mogli je również przetworzyć zapewniając ochronę na niezbędnym poziomie.

Jeśli potrzebują Państwo więcej informacji o tym, jakie dane osobowe przetwarzamy do celów świadczenia pasażerom naszych usług, zapraszamy do zapoznania się z informacjami w dziale „Przetwarzane przez nas dane osobowe” Polityka prywatności UIA. Z listą głównych kontrahentów UIA, którym mogą być przekazywane dane osobowe pasażera, można zapoznać się na oficjalnej stronie UIA. Proszę pamiętać, że ta lista może być niekompletna i może się zmieniać.

Prawa podmiotów danych osobowych zgodnie z ustawodawstwem Ukrainy i innymi obowiązującymi przepisami są określone w dziale „Prawa podmiotów danych osobowych” Polityki prywatności UIA.

Organem urzędowym ds. ochrony danych osobowych na Ukrainie jest Urząd Ochrony Danych Osobowych Sekretariatu Rzecznika Praw Człowieka Rady Najwyższej Ukrainy. Możesz zwrócić się do niego ze skargami lub propozycjami, jeżeli uważasz, że doszło do naruszenia Twoich praw w zakresie przetwarzania danych osobowych.

UIA ma prawo do okresowej aktualizacji Polityki Prywatności, m.in. w przypadku, gdy wymaga tego obowiązujące prawo. W związku z tym zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej UIA, aby upewnić się, że posiadasz aktualne informacje.

Informowanie pasażerów

Pasażer może zapoznać się ze wszystkimi informacjami dotyczącymi podróży autobusem Airbus BUS i niniejszym regulaminem na stronie www.flyuia.com, w miejscach sprzedaży biletów, telefonicznie: +38 (044) 581-50-50, e-mail: [email protected]