תל-אביב - פריז - תל-אביב

$ 285
תל-אביב - פריז - תל-אביב
$ 285
תל-אביב - פריז - תל-אביב
$ 285
FLIGHTS FROM Tel Aviv Arrival / departure time
PS780 Tel Aviv Kiev15:10 / 18:30
PS129 Kiev Paris19:30 / 21:55
FLIGHTS FROM CITY Paris Arrival / departure time
PS128 Paris Kiev14:00 / 18:05
PS781 Kiev Tel Aviv19:00 / 22:15
FLIGHTS FROM Tel Aviv Arrival / departure time
PS780 Tel Aviv Kiev15:10 / 18:30
PS129 Kiev Paris19:30 / 21:55
FLIGHTS FROM CITY Paris Arrival / departure time
PS128 Paris Kiev14:00 / 18:05
PS777 Kiev Tel Aviv19:30 / 22:40
FLIGHTS FROM Tel Aviv Arrival / departure time
PS780 Tel Aviv Kiev15:10 / 18:30
PS129 Kiev Paris19:30 / 21:55
FLIGHTS FROM CITY Paris Arrival / departure time
PS128 Paris Kiev14:00 / 18:05
PS781 Kiev Tel Aviv19:00 / 22:15
FLIGHTS FROM Tel Aviv Arrival / departure time
PS780 Tel Aviv Kiev15:10 / 18:30
PS129 Kiev Paris19:30 / 21:55
PS778 Tel Aviv Kiev05:30 / 08:40
PS127 Kiev Paris09:55 / 12:20
FLIGHTS FROM CITY Paris Arrival / departure time
No scheduled flights for the selected day
FLIGHTS FROM Tel Aviv Arrival / departure time
PS780 Tel Aviv Kiev15:10 / 18:30
PS129 Kiev Paris19:30 / 21:55
FLIGHTS FROM CITY Paris Arrival / departure time
No scheduled flights for the selected day
FLIGHTS FROM Tel Aviv Arrival / departure time
PS780 Tel Aviv Kiev15:10 / 18:30
PS129 Kiev Paris19:30 / 21:55
FLIGHTS FROM CITY Paris Arrival / departure time
PS128 Paris Kiev14:00 / 18:05
PS777 Kiev Tel Aviv19:30 / 22:40
FLIGHTS FROM Tel Aviv Arrival / departure time
PS780 Tel Aviv Kiev15:30 / 18:30
PS129 Kiev Paris19:30 / 21:55
FLIGHTS FROM CITY Paris Arrival / departure time
PS130 Paris Kiev05:30 / 09:35
PS779 Kiev Tel Aviv10:40 / 14:00
PS128 Paris Kiev14:00 / 18:05
PS777 Kiev Tel Aviv19:30 / 22:40

Flights from Tel Aviv to Paris