Pravidla a podmínky výběru místa

UIA nabízí placený výběr sedadla pro vlastní lety, a to pro cestující s letenkami s kódem letu PS.

Navštivte stránku o výběru sedadla na letech UIA pro podrobnosti. Zde si ověřte seznam letů na kterých je služba výběru sedadla dostupná.

Cestující tříd Premium a Business si mají možnost zdarma vybrat sedadla, která budou k dispozici v příslušných cestovních třídách v okamžiku podání požadavku.

UPOZORNĚNÍ: Výběr sedadla se provádí pro každý jednotlivý úsek letu zvlášť.

Výběr místa pro cestující v Ekonomické třídě je placenou službou.

UPOZORNĚNÍ: UIA si vyhrazuje právo kdykoliv, avšak nejpozději do okamžiku zaplacení cestujícím poplatku za výběr sedadla, jednostranně bez předchozího upozornění cestujícího změnit podmínky a pravidla pro výběr místa, a to včetně výše poplatku za výběr sedadla.

Výběr místa není k dispozici pro deportované a eskortované osoby, a také osoby, které je doprovázejí, a dále také pro cestující, jimž byl odepřen vstup do země určení.

Cestující si mají možnost vybrat jakékoliv sedadlo v Ekonomické třídě, které nebude obsazeno v okamžiku podání požadavku, a to s přihlédnutím k níže uvedeným podmínkám a omezením.

Výběr místa v 1. řadě Ekonomické třídy není k dispozici pro:

 • Cestující s dětmi do 5 let, kromě UIA letů do/z USA, Číny, Thajska, Srí Lanky, Kanady a Indie;
 • Cestující s vlastním kyslíkovým balónem nebo koncentrátem kyslíku, kromě UIA letů do/z USA, Číny, Thajska, Srí Lanky, Kanady a Indie;
 • Cestující se zvířátkem na palubě, kromě UIA letů do/z USA, Číny, Thajska, Srí Lanky, Kanady a Indie;
 • Deportované a eskortované osoby a také pro osoby, které je doprovázejí, dále pro cestující, jimž byl odepřen vstup do země určení.

Podmínky výběru místa v řadách u nouzových východů:

 • tato sedadla se nacházejí u nouzových východů;
 • ve výjimečných případech může být vyžadována pomoc od cestujícího, který cestuje v řadách u nouzových východů, s otevřením nouzových východů. Proto musí takový cestující splňovat následující požadavky: nesmí být mladší 16 let a musí být v dobré fyzické kondici, musí být schopen porozumět písemným nebo slovním instrukcím v ukrajinském anebo anglickém jazyce. Cestující musí být schopen a ochoten poskytovat pomoc v případě nouzové evakuace. Cestující, kteří si zvolili místa v řadách u nouzových východů, budou kontrolováni, zda splňují výše uvedená kritéria.

Z bezpečnostních důvodů není výběr místa v řadách u nouzových východů k dispozici pro následující kategorie cestujících:

 • cestující s dětmi do 16 let;
 • dětí do 16 let cestující bez doprovodu dospělé osoby;
 • cestující, kteří si zakoupili dodatečné sedadlo, například pro příruční zavazadla, hudební nástroj apod.
 • těhotné ženy;
 • cestující, kteří přepravují zvířata na palubě letadla;
 • cestující, jejíchž fyzické parametry nedovolují, aby se vešli na jedno sedadlo, připoutali bezpečnostními pásy v důsledku nedostatku jejích délky nebo také nemohou dát dolů loketní opěrky svého sedadla.

UPOZORNĚNÍ: UIA si vyhrazuje právo dle svého uvážení stanovit způsobilost cestujícího k sezení v řadě určené pro nouzové opuštění letadla. V případě, že cestující nesplňuje tato kritéria, bude mu nabídnuto alternativní sedadlo, a to ze sedadel, které budou k dispozici, přičemž cestující nemá nárok na refundaci prostředků zaplacených za výběr sedadla v řadě určené pro nouzové opuštění letadla.

Postup při výběru placeného místa

Cestující si mohou vybrat sedadlo při rezervaci letenky na www.flyuia.com, v prodejních kancelářích nebo v kontaktním centru UIA. Pokud jste si letenku již koupili – v sekci Moje rezervace, v kontaktním centru, v prodejních kancelářích UIA nebo při on-line registraci na webové stránce.

Cestující si může zvolit místo na letišti v UIA prodejní kanceláři, na přepážce odbavení nebo při nástupu do letadla.

Potvrzením předběžného výběru místa cestujícím je stvrzenka o platbě, která se vydává cestujícímu.

Podmínky refundace služeb:

UPOZORNĚNÍ: V případě zaplacení poplatku za výběr místa souhlasí cestující s tím, že může být cestujícímu, v případě změny společností UIA letadla, uspořádaní sedadel na palubě nebo z jiných důvodů, poskytnuto jiné sedadlo, které bude mít stejné vlastnosti jako to, které bylo jím zakoupeno, a to i v případě, že byl let zrušen, odložen nebo opožděn. UIA nezaručuje, že bude mít cestující stejné číslo sedadla.

Poplatek za výběr místa a přeobjednání této služby na jiný let je nevratný, nejedná-li se o případy níže uvedené.

Výjimka: Refundace poplatku za výběr místa se provádí na základě žádosti cestujícího / plátce* podané do Kontaktního centra UIA, a to v následujících případech:

 • cestujícímu nebylo ve výše uvedených případech z viny UIA poskytnuto buď vybrané a zaplacené místo, nebo jiné místo, které má stejné vlastnosti;

POZOR: Náklady na výběr sedadla se nevracejí, pokud cestujícímu je poskytnuto sedadlo v jiné třídě s vyšší úrovní služeb.

 • cestujícímu byla z viny UIA odepřena přeprava.

Pro podání žádosti do Kontaktního centra UIA měl by cestující vyplnit na webových stránkách UIA kontaktní formulář.

UPOZORNĚNÍ: Refundace poplatku se provádí buď na účet osoby uvedené ve stvrzence, potvrzující zaplacení poplatku za výběr místa, nebo na účet, ze kterého byl poplatek za výběr místa zaplacen. V případě, že chybí údaje o plátci, se refundace peněžních prostředků provádí cestujícímu, a to na základě jeho žádosti.

Refundace peněžních prostředků se provádí na základě stvrzenky o zaplacení poplatku za výběr místa a dokladů totožnosti.

UIA si vyhrazuje právo refundaci odmítnout v případě, že podal cestující příslušnou žádost po uplynutí 12 měsíců ode dne vystavení příslušné stvrzenky o zaplacení poplatku.