Servisní poplatky

Výše servisních poplatku v našich prodejních kancelářích, partnerských kancelářích a na webových stránkách UIA.

 • Servisní poplatky za vystavení letenek
 • Servisní poplatky za převystavení letenek
 • Stornopoplatky při refundacích letenek
 • Servisní poplatek za vydání potvrzení obsahující osobní údaje cestujícího
Servisní poplatky za vystavení letenek
 • Při nákupu individuálních letenek v prodejních kancelářích UIA činí servisní poplatek 25 amerických dolarů za každou letenku.
 • Při nákupu individuálních letenek v prodejních kancelářích UIA na letištích Ukrajiny činí servisní poplatek 40 amerických dolarů za každou letenku v případě mezinárodního letu, resp. 30 amerických dolarů v případě vnitrostátního letu.
 • Při vystavení letenek, které byly předem rezervovány na webových stránkách UIA, činí doplňkový poplatek pro mezinárodní lety 15 amerických dolarů.
 • Při nákupu letenek na webových stránkách UIA jsou v závislosti na destinaci účtovány různé výše poplatků, které činí 0 až 10 amerických dolarů.
 • Při vystavení skupinových letenek pro mezinárodní lety činí servisní poplatek 15 amerických dolarů za každou letenku při rezervaci pro až 50 cestujících, resp. 10 amerických dolarů při rezervaci pro až 100 cestujících. Při vystavení skupinových letenek na vnitrostátní lety činí servisní poplatek 5 amerických dolarů za letenku.
 • Při vystavení letenek za míle činí servisní poplatek pro mezinárodní lety 5 amerických dolarů za každou letenku, pro vnitrostátní lety se servisní poplatek neúčtuje.
Servisní poplatky za převystavení letenek
 • Servisní poplatek za změnu rezervace u individuálních letenek na mezinárodní a vnitrostátní lety činí 40 amerických dolarů.
 • V případě změn údajů na letence ekonomické třídy, která byla vystavena na základě certifikátu (změna termínu odletu, trasy), činí servisní poplatek 20 amerických dolarů.
 • Servisní poplatek za změnu údajů na letence pořízené v rámci skupinové rezervace (změna termínu odletu nebo trasy) činí 15 amerických dolarů za letenku.
 • Na žádost cestujícího lze letenku převystavit v souvislosti s nesprávně napsaným jménem nebo příjmením cestujícího. Opravami se rozumí změna několika písmen, nikoliv celého jména nebo příjmení. Servisní poplatek v tomto případě činí 50 amerických dolarů. Servisní poplatek za převystavení letenky pro kojence (dítě ve věku 0 až 2 let) činí 5 amerických dolarů.
 • Letenku lze také převystavit v případě změny příjmení v důsledku změny rodinných poměrů. Změnit lze pouze příjmení cestujícího. Základem pro převystavení letenky je oddací list. Servisní poplatek činí 50 amerických dolarů.
 • Letenku lze také převystavit v případě změny příjmení nebo jména cestujícího při skupinové rezervaci. Servisní poplatek činí 15 amerických dolarů.
Stornopoplatky při refundacích letenek
 • Servisní poplatek se nevrací v případě dobrovolné refundace nevyužitých letenek zakoupených prostřednictvím vlastních prodejních míst.
 • Servisní poplatek se nevrací v případě dobrovolné refundace nevyužitých letenek zakoupených prostřednictvím webových stránek UIA. Navíc je účtován servisní poplatek ve výši 10 amerických dolarů.
 • Servisní poplatek se nevrací v případě povinné refundace nevyužitých letenek zakoupených prostřednictvím webových stránek UIA, tedy v případě nepředvídatelných skutečností, které nezávisí na vůli letecké společnosti (živel, stávka, vyhlášená nebo nevyhlášená válka, hrozba války, teroristický útok, blokády, revoluce, vzpoura, povstání, masové nepokoje, sabotáž, blesky, požáry, bouře, záplavy, zemětřesení, přívaly sněhu, náledí, nepříznivé meteorologické podmínky, exploze, nouzové situace v řízení letového provozu, technické obtíže, nevyřešení mezinárodní vztahy, mezinárodní sankce, jiné kroky států, které znemožňují stranám plnit své povinnosti atd.).
Servisní poplatek za vydání potvrzení obsahující osobní údaje cestujícího
 • Na žádost cestujícího nebo řádně oprávněné osoby (na základě plné moci nebo dalších dokumentů stanovených platnými právními předpisy), na základě předložení žádosti a dokladu prokazujícího osobu, může být této osobě vydáno potvrzení, které bude obsahovat osobní údaje cestujícího, údaje o libovolných pěti letech cestujícího se společností UIA a informace, tykající se ceny až pěti nakoupených letenek, a to za servisní poplatek ve výši 15 amerických dolarů. Potvrzení se vydává a musí být podepsáno příslušnou odpovědnou osobou společnosti UIA.
 • Na žádost cestujícího nebo řádně oprávněné osoby (na základě plné moci nebo dalších dokumentů stanovených platnými právními předpisy), na základě předložení žádosti a dokladu prokazujícího osobu, může být této osobě vydáno potvrzení, které bude obsahovat osobní údaje cestujícího, údaje o libovolných šesti a více letech cestujícího se společností UIA a informace, tykající se ceny až šesti a více nakoupených letenek, a to za servisní poplatek ve výši 30 amerických dolarů. Potvrzení se vydává a musí být podepsáno příslušnou odpovědnou osobou společnosti UIA.