Nebezpečné zboží

zakázáno k přepravě
povoleno za určitých podmínek

Nebezpečné předměty a látky zakázané pro leteckou přepravu

 • Barometry obsahující rtuť
 • leptavÉ MATERIÁLY: kyseliny, alkalické baterie.
 • hořlavé látky:benzínové zapalovače a ohřívače, barviva a "prskavky".
 • oxidační materiály a organické kyseliny.
 • radioaktivní materiály.
 • Infekční materiály: bakterie, živé viry.
 • magnetizovAné MATERIÁLY.
 • Stlačené plyny: hluboce chlazení hořlavé, nehořlavé, toxické látky, butan, kyslík, propan, balóny pro akvalangy.
 • aerosoly.
 • Výbušniny: ohňostroje, petardy, světlice, střelivo.
 • jedovaté látky: insekticidy, herbicidy, arzen, kyanidy.
 • Toxické látky: bělidla, peroxidy.
Je potřebné povolení leteckého dopravce Povoleno k přepravě jako odbavené zavazadlo Povoleno k přepravě jako příruční zavazadlo
Alkoholické nápojeve spotřebitelském balení, které obsahují 24%, ale ne více než 70% alkoholu dle objemu, v nádobách o obsahu ménším než 5l, v celkovém čistém množství na jednu osobu nepřesahujícím 5l NE ANO ANO
Střelivo (nábojnice pro zbraně), bezpečně zabalené (pouze kategorie 1.4S (UN 0012 nebo UN 0014), ve množství nepřesahujícím 5 kg. (11 lb) na jednu osobu pro osobní potřebu. Balíčky se střelivem v povoleném množszví patřící více než jednomu cestujícímu nelze kombinovat do jednoho nebo více balíčků. ANO ANO NE
Batoh se záchrannými prostředky, jeden (1) na cestujícího, který obsahuje zásobník stlačeného plynu Kategorie 2.2a. Ten může být rovněž opatřen pyrotechnickým kohoutkovým mechanismem, obsahující 200 mg čistého materiálu kategorie 1.4S. Batoh musí být zabalen takovým způsobem, aby uvolňovací spoušť nemohla být náhle aktivována. Taška vzduchu v batohu musí mají být vybaveny přetlakovými ventily. ANO ANO ANO
Všechny náhradní / nebalené lithium kovové nebo lithium-iontové baterie nebo akumulátory pro takové elektronické zařízení musí být provedeny pouze jako příruční zavazadlo. Tyto baterie musí být jednotlivě chráněny, aby se zabránilo zkratu. NE NE ANO
Příruční turistické sporáky a kontejnery s palivem obsahujícím hořlavé kapalné palivo mohou být přepravovány za předpokladu, že palivové nádrže příručních sporáků a/nebo palivové kontejnery jsou zcela uvolněny z kapalného paliva. ANO ANO NE
Zařízení agentů pro chemické monitorování, pokud je přepravováno členy Organizace pro zákaz chemických zbraní na služebních cestách. ANO ANO ANO
Pepřové spreje a spreje se slzným plynem, které obsahují dráždivé a neuro paralytické látky, je zakázano přepravovat jako osobní věci, příruční zavazadla a odbavená zavazadla. ZAKÁZANO
Suchý led (tuhý oxid uhličitý), který se používá k balení zboží podléhajícímu zkáze, je povolen k přepravě v příručním nebo odbaveném zavazadle za předpokladu, že obal umožňuje uvolňování plynného oxidu uhličitého. Maximální povolené množství na osobu je 2,5 kg. ANO ANO ANO
Elektronické cigarety (včetně elektronických doutníků, dýmek a dalších výparníků pro osobní spotřebu), které obsahují baterie, které musí být jednotlivě chráněny, aby se zabránilo náhodnému zapnutí NE NE ANO
Electrické šokové zbraně (např. Tazer), obsahující výbušniny, zkapalněné plyny, lithiové baterie atd., jsou zakázány k přepravě jako příruční zavazadla a odbavená zavazadla, stejně jako i osobní věci. ZAKÁZANO
Výplňové prvky a jejich výměnné kazety pro zásobování elektrickou energií přenosných elektronických zařízení (například fotoaparátů, mobilních telefonů, přenosných laptopů, videokamer). NE ANO ANO
Malé plynové láhve pro nehořlavý plyn obsahující oxid uhličitý nebo jiné takové plyny Kategorie 2.2 ve množství až dvě (2) malé láhve, zamontované do záchranných vest. Ne více než jeden přístroj na jednoho estujícího a dvě (2) náhradní kazety pro jednu osobu, ne více než čtyři (4) láhve o objemu 50 ml pro jiná zařízení. ANO ANO ANO
Lahve s nehořlavými, netoxickými plyny pro aktivování mechanických končetin. A také náhradní láhve vhodné velikosti v případě, že je třeba zajistit dostatečnou zásobu během cestování. NE ANO ANO
Natáčky na vlasy, které obsahují uhlovodíkový plyn, jeden kus (1) pro cestujícího nebo člena posádky, za předpokladu, že víčko těsně pokrývá topné těleso. Tyto natáčky na vlasy v žádném případě nesmí být použity na palubě letadla. Náhradní plynové láhve pro tyto natáčky není dovoleno přepravovat jako odbavené zavazadlo nebo jako příruční zavazadlo. NE ANO ANO
Předměty, které vyzařují teplo, jako např. podvodní hořáky (potápěčské lampy) a páječky. ANO ANO ANO
Izolované balíky, obsahující chlazený tekutý dusík (suchý náklad), úplně absorbováne v porézním materiálu obsahujícím bezpečné objekty. NE ANO ANO
Spalovací motory nebo motory s topnými prvky. NE ANO NE
Energeticky úsporné zářivky v balení pro maloobchodní prodej, určené pro soukromé nebo domácí použití. NE ANO ANO
Lithiové baterie: Bezpečné zařízení s lithiovými bateriemi.. ANO ANO NE
Lithiové baterie: Přenosné elektronické zařízení s lithium kovovými nebo lithium-iontovými bateriemi nebo akumulátory, včetně zdravotnických prostředků, jako jsou přenosné koncentrátory kyslíku (POC) a domácí spotřebiče, jako jsou hodinky, kalkulačky, fotoaparáty, videokamery, mobilní telefony, přenosné počítače, tablety a přenosné napájecí zdroje a podobně, vnášené cestujícími nebo členy posádky pro osobní potřebu. Baterie nesmí být větší než 2 gramy pro lithium kovové baterie a 100 Wh pro lithium-iontové baterie.
Přístroje v odbaveném zavazadle musí být zcela vypnuty a musí být chráněny proti poškození. Na každého cestujícího je stanoven maximální limit 15 PED.
Výjimka: Přístroj Samsung Galaxy Note 7 je zcela vyloučen z přepravy na letech UIA v odbaveném zavazadle, poště nebo nákladní přepravě. Je povoleno mít jej v příručním zavazadle pod podmínkou, že je vypnutý a nenabíjí se.
NE ANO ANO
Lithiové baterie, náhradní/nezabalené, jejichž hustota výkonu činí 100 W až 160 W pro přenosné elektronické zařízení a přenosné lékařské zařízení s obsahem lithia 2 g, ale ne více než 8 g pro jeden přístroj. Maximálně 2 dodatečné baterie mohou být přepravovány v příručním zavazadle. Každá z těchto baterií musí být chráněna proti zkratu. ANO NE ANO
Elektronická zařízení obsahující lithiové baterie. Lithium-iontové baterie pro přenosná elektronická zařízení (včetně lékařských), s kapacitou 100 Wh až 160 Wh. Pouze pro přenosná lékařská zařízení mohou být použity kovové lithium baterie s obsahem lithia od 2 g do 8 g. ANO ANO ANO
Zápalky, bezpečné zápalky (jeden malý balíček) nebo malý zapalovač, který neobsahuje neabsorbovane kapalné palivo, které není zkapalněným plynem, pro osobní použití, pokud se přepravují jako osobní věci. Náhradní plynové láhve pro zapalovače a zařízení pro doplňování zapalovačů není dovoleno přepravovat jako osobní věcí, v zapsaném zavazadle ani jako příruční zavazadlo.
Poznámka: "Ženijní (tepelné)" zapalovače typu "Blue flame" nebo "Cigar" jsou zakázány k přepravě.
NE NE ANO
Dopravní prostředky: Invalidní vozíky nebo jiné samohybná zařízení, které neobsahuje těžké baterie s tekutým elektrolytem. ANO ANO NE
Neradioaktivní lékařské nebo toaletní potřeby (včetně aerosolů), jako jsou laky na vlasy, parfémy, kolínské vody a léky obsahující alkohol, ANO ANO NE
а
Nehořlavé, netoxické aerosoly,které nepředstavují žádnou dodatečnou hrozbu pro sportovní a běžné použití. Celkové čisté množství všech uvedených položek nesmí přesáhnout 2 kg nebo 2 l, a každé jednotlivé položky nesmí přesáhnout čisté množství 0,5 kg nebo 0,5 litru. Ventily aerosolů musí být uzavřeny pomocí krytů nebo jiným vhodným způsobem, aby se zabránilo náhodnému úniku obsahu. NE ANO NE
Láhve s kyslíkem nebo vzduchem, plynnými látkami pro lékařské účely. Celková hmotnost láhve nesmí přesahovat 5 kg hrubé hmotnosti.
Poznámka: Kontejnery s kapalným kyslíkem je zakázáno přepravovat v letecké dopravě. .
ANO ANO ANO
Kontrolní přístroje pro kalibraci zařízení určeného pro sledování kvality ovzduší. NE ANO NE
Přenosná elektronická zařízení s bateriemi, které obsahují suché elektrolyty, baterie musí splňovat Zvláštní podmínky A67 a nesmí přesáhnout 12 Voltů a 100 Wattů-hod. Maximálne je povoleno přepravovat 2 náhradní baterie. . NE ANO ANO
Radioizotopní kardiostimulátory nebo jiné zařízení, včetně zařízení s lithiovými bateriemi, implantované do lidského těla, nebo připojené externě, nebo radiofarmaceutické prostředky, zavedené do lidského těla pro léčebné účely. NE «SE SEBOU»
Kufry do úschovy cenných papírů, trezory a tašky na peněžní hotovost a podobně,, které obsahují lithiové galvanické články a/nebo pyrotechnické materiály. ZAKÁZANO
Nenakažlivé vzorky, zabalené v malém množství hořlavé kapaliny. NE ANO ANO
Lékařské nebo klinické teploměry obsahující rtuť. Přeprava pouze v zapsaném zavazadle - 1 teploměr v pevném pouzdru pro jednoho cestujícího. NE ANO NE
Rtuťové barometry. ZAKÁZANO
Ostatní komerčně dostupné typy baterií, jako jsou nikl kadmiové a alkalické, jsou povoleny k přepravě pouze v příručním zavazadle za předpokladu, že jsou řádně chráněny před zkratem.