counter image
New site version

Uppföranderegler ombord

Våra ombordpolicyer
Säkerheten, skyddet och bekvämligheten för våra passagerare och anställda är av yttersta vikt för Ukraine International Airlines. Allt som stör någon i flygbesättningen eller ett säkert framförande av flygplanet är olagligt och kommer att hanteras därefter.

Våra uppförandenormer ombord har som mål att garantera säkerheten för alla och alla är skyldiga att följa dem.

Passagerare har rätt till:

 • Personlig säkerhet.
 • Att besluta att inte resa om det finns rimlig oro för den personliga säkerheten ombord.
 • Att kräva att besättningsmedlem begär hjälp när liv, hälsa eller personlig värdighet är i fara.

Passagerare ska:

 • Upprätthålla personlig disciplin och ordning.
 • Lyda alla anvisningar från flygbesättning.
 • Placera handbagaget och personliga tillhörigheter på platser som anges av besättningen.
 • Behålla säkerhetsbältet fastspänt när "Fasten Seat Belt"-skylten ovanför huvudet är tänd.

Passagerare förbjuds uttryckligen att:

 • Skapa situationer som äventyrar flygsäkerheten, liv, hälsa och personlig värdighet för andra passagerare och besättning.
 • Visa respektlöshet eller aggressivitet gentemot besättning eller passagerare eller att uppträda på ett hotfullt, förolämpande, kränkande eller störande sätt.
 • Avsiktligt hindra besättningen från att utföra sina uppgifter.
 • Ta narkotika eller andra substanser som kan orsaka förgiftning.
 • Förtära alkohol, förutom drinkar som erbjuds av kabinpersonalen.
 • Röka ombord, vilket även omfattar e-cigaretter.
 • Lämna sin plats under start och landning.
 • Blockera gångar, servicedörrar eller nödutgångar.
 • Skada utrustning eller andra UIA-tillgångar ombord på flygplanet.
 • Forsla bort någon UIA-egendom från flygplanet eller från flygplatsen.
 • Använda någon nödräddningsutrustning utan tillstånd från besättningen.
 • Använda elektroniska enheter ombord planet under flygning.

Om en passagerare inte följer reglerna har kaptenen rätt att:

 • Ge direktiv och order som ska följas.
 • Vidta alla rimliga åtgärder, även tvingande, för personer som inte lyder order och vars beteende hotar trygghet och säkerhet ombord.
 • Landa ett flygplan på närmaste flygplats och överlämna personer som bryter mot reglerna till brottsbekämpande myndigheter.

För passagerare som inte följer reglerna, finns följande påföljder:

 • Kompensation från passagerare för all förlust som orsakats på grund av förseelserna ombord.
 • Kompensation från passagerare för alla materiella förluster för skador på UIA:s egendom.
 • Fråntagande av framtida rätt att resa med UIA.
 • Intrång i privatlivet om UIA publicerar överträdelsen via massmedia och på internet.

Ukraine International Airlines publicerar passagerarinformation på:

 • UIA:s webbplats www.flyuia.com.
 • I UIA:s tidning Panorama ombord.
 • På UIA-kontor.