counter image
New site version

צ'ק-אין ועליה למטוס

צ'ק-אין ברוב טיסות UIA מתחיל שעתיים לפני מועד הטיסה המתוכנן. צ'ק-אין ומסירת הכבודה נסגרים 40 דקות לפני מועד הטיסה המתוכנן.

ייתכן ויהיו שינויים בזמני הפתיחה והסגירה של הצ'ק-אין בהתאם לתנאים שבנמל התעופה ו/או בהתאם לכללים חדשים.

יוצאי דופן:

הצ'ק-אין בטיסות UIA בנגקוק – קייב מנמל התעופה הבינלאומי סוברנבהומי מתחיל 3 שעות לפני מועד הטיסה המתוכנן ונגמר שעה אחת לפני מועד הטיסה המתוכנן.

הצ'ק-אין בטיסות UIA פריס – קייב מתחיל שעתיים לפני מועד הטיסה המתוכנן. למעט טיסות פריס – קייב המתקיימות בימי שני ושישי בהן הצ'ק-אין יתחיל שלוש שעות לפני מועד הטיסה המתוכנן. אנא בדוק את זמני הצ'ק-אין לפני הגעתך לשדה התעופה.

הצ'ק-אין בטיסות UIA קייב – ניו יורק מנמל התעופה הבינלאומי בוריספיל מתחיל 3 שעות לפני מועד הטיסה המתוכנן ונגמר 40 דקות לפני מועד הטיסה המתוכנן.

הצ'ק-אין בטיסות UIA ניו יורק - קייב מנמל התעופה הבינלאומי JFK מתחיל 4 שעות לפני מועד הטיסה המתוכנן ונגמר שעה אחת לפני מועד הטיסה המתוכנן.

תל אביב - הצ'ק-אין מתחיל 3 שעות לפני מועד הטיסה המתוכנן ונגמר 40 דקות לפני מועד הטיסה המתוכנן.

מדריד - הצ'ק-אין מתחיל 3 שעות לפני מועד הטיסה המתוכנן ונגמר 40 דקות לפני מועד הטיסה המתוכנן.

דובאי - הצ'ק-אין מתחיל 3 שעות לפני מועד הטיסה המתוכנן ונגמר 40 דקות לפני מועד הטיסה המתוכנן.

חרקוב (טיסות שכר) - הצ'ק-אין מתחיל 3 שעות לפני מועד הטיסה המתוכנן ונגמר 40 דקות לפני מועד הטיסה המתוכנן.

כל הנוסעים

מומלץ לבצע צ'ק-אין מוקדם. הזמנתכם תתבטל במידה ולא עשיתם צ'ק-אין לפני מועד הסגירה. מקרה זה ייחשב שלא התייצבת לטיסה ויהיה עלייך לרכוש כרטיס טיסה חדש ולשלם על מלון בעצמך במידה ואין טיסות חלופיות. זמני הצ'ק-אין שלנו באים כדי לאפשר לכל הנוסעים למסור את הכבודה שלהם, לעבור את תהליכי הביטחון ולהגיע בזמן למטוס.

עלייה למטוס

העלייה למטוס תתחיל 40 דקות לפני מועד ההמראה המתוכנן. שער העלייה למטוס ייסגר 10 דקות לפני מועד ההמראה המתוכנן.

אנא שימו לב, שער העלייה למטוס בנמל התעופה הבינלאומי סכיפהול באמסטרדם נסגר 15 דקות לפני מועד ההמראה המתוכנן.