counter image

כללים ותקנות הנוגעים לכבודה

אנא שים לב: ייתכן ויהיו הגבלות מסוימות בעת טיסה עם חברות שותפות של UIA. למידע נוסף צור קשר עם סוכן הנסיעות שלך או עם מרכז השירות של UIA במייל [email protected] או בטלפון: +380 44 581 50 50

מכסת כבודה מותרת

מכסת כבודה מותרת ותעריפי הכבודה העודפת חלים בכל טיסות UIA כולל טיסות שכר. לפרטים, אנא ראה מכסת כבודה מותרת ותעריפי הכבודה עודפת..

כללי כבודה הנשלחת אל בטן המטוס

luggageאנו מקבלים כבודה בכפוף לכללים מסוימים. חובה לבצע צ'ק-אין לכבודה בדלפקי הכרטיסים שלנו. אנו נספק לך תג זיהוי לכבודה, אישור על קבלתה ונטעין את הכבודה אל תא המטען של המטוס בו אתה טס.

על הכבודה הנשחת לבטן המטוס להיות ארוזה היטב במזוודה קשיחה או באריזה מתאימה על מנת לוודא שהמטען שלך לא יינזק במהלך הטיסה.

מגבלות על כבודה הנשלחת לבטן המטוס

UIA עשויה לסרב להטיס כבודה במקרים הבאים:

 • כבודה העלולה להוות סיכון למטוס, לנוסעים או לרכוש;
 • כבודה העלולה להינזק במהלך הטיסה;
 • כבודה שאיננה ארוזה ומאובטחת כיאות;
 • כבודה האסורה על פי כל חוק, תקנה או צו במדינת המוצא, מדינת היעד או מדינת מעבר;
 • כבודה שאיננה מתאימה לשינוע אווירי בערבות משקלה, מידותיה או מעצם טבעה;
 • כבודה שאיננה בבעלות הנוסעים.

אין לשלוח את הפריטים הבאים עם הכבודה הנשלחת אל בטן המטוס:

 • חפצים שבירים, עדינים או מתכלים;
 • ציוד אלקטרוני (כולל ציוד צילום, וידאו, מחשוב או אחסון);
 • תכונות מחשב;
 • כסף;
 • מפתחות;
 • תכשיטים (מתכות ואבנים יקרות, אבני חן);
 • משקפיים;
 • חפצים עתיקים, חפצי אומנות;
 • תמונות;
 • פרוות;
 • מסמכים טכניים, מסמכים עסקיים או ניירות ערך;
 • תרופות או מסמכים רפואיים;
 • דרכונים או תעודות זיהוי אחרות;
 • דגימות;
 • חפצים ייחודיים או חפצים שאין להם תחליף;
 • פריטי ערך מכל סוג שהוא.

בהתאם לכללי הטסת נוסעים וכבודה של חברת UIA, על הפריטים המוזכרים לעיל להישלח אל תא הנוסעים בלבד (כבודת יד).

חברת UIA תסכים להטיס פריטים מסוימים מהמוזכרים לעיל בכבודת היד בכפוף להסכמה מוקדמת בעת הזמנת הכרטיס ובכפוף לתשלום עבור כבודה עודפת. פריטים אלו כוללים:

 • ציוד ספורט;
 • כלי נגינה – ניתן להטיס כלי נגינה בתא הנוסעים כאשר הוזמן מושב נוסף עבור כלי הנגינה;
 • פריטים שבירים ובעלי ערך – ניתן להטיס חלק מפריטים אלו בתא הנוסעים כאשר הוזמן מושב נוסף עבור הפריט, משקלו של הפריט אינו עולה על 75 ק"ג ומידותיו אינן חורגות מהמותר;
 • בעלי חיים.

כבודת יד

ניתן להעלות כבודת יד אל תא הנוסעים ובתנאי שהכבודה עומדת בתנאים של חברת UIA. לפרטים, אנא ראה מכסת כבודת יד מותרת. UIA עשויה שומרת לעצמה את הזכות לסרב להטיס כבודה במקרים הבאים:

 • כבודה העלולה להוות סיכון למטוס, לנוסעים או לרכוש;
 • כבודה העלולה להינזק במהלך הטיסה;
 • כבודה שאיננה ארוזה ומאובטחת כיאות;
 • כבודה האסורה על פי כל חוק, תקנה או צו במדינת המוצא, מדינת היעד או מדינת מעבר;
 • כבודה שאיננה מתאימה לשינוע אווירי בערבות משקלה, מידותיה או מעצם טבעה;
 • כבודה שאיננה בבעלות הנוסעים.
 • כבודה שלא ניתן לאחסן אותה תחת המושב או בתאים שמעליו.

פריטים מסוימים שאינם מתאימים להטסה בתא הנוסעים ניתנים להטסה בתא המטען בכפוף לכללי הכבודה הנשלחת לבטן המטוס.

טעינה שלך יד מזוודות

 • יש לאחסן את כבודת היד תחת המושב שלפניך או בתאים המיועדים לכך מעל המושב.
 • אין לאחסן את כבודת היד במעברי החירום, בשורות הראשונות, במעברים או בכל מקום בו היא עשויה להפריע לגישה לציוד הבטיחות.
 • כבודה שאיננה מתאימה לכבודת יד תילקח בשער היציאה ותישלח אל בטן המטוס וזאת בתנאי שהיא עומדת בכללי הכבודה הנשלחת אל בטן המטוס.

כבודת יד גדולה, שבירה או בעלת ערך

חברת UIA מכירה בכך שישנם פריטים אשר צריכים להישאר בהשגחת הנוסע ועושה כל שאפשר על מנת לאפשר זאת. ניתן להטיס פריטים מסוימים בתא הנוסעים ובלבד שאינם פוגעים בנוחות ובבטיחות של כלל הנוסעים. פריטים אלו כוללים:

 • כלי נגינה;
 • חפצי אומנות;
 • ציוד אלקטרוני.

בדרך כלל אנו נאפשר להטיס פריטים אלו בתא הנוסעים אם נרכשו עבורם מושבים נוספים, במקרים הבאים:

 • משקל הפריט חורג ממכסת כבודת היד המותרת;
 • הנוסע מרגיש כי הפריט אינו מתאים לאחסון תחת המושב או בתא שמעליו.
 • ניתן לאבטח את הפריט אל המושב;
 • משקל הפריט קטן מ-75 ק"ג ומידותיו אינן חורגות מהמידות המקסימליות המובאות בטבלה הבאה:

גובה

אורך

רוחב

115 ס"מ (45 אינץ')

65 ס"מ (26 אינץ')

45 ס"מ (18 אינץ')

 

כסאות גלגלים

כיסאות גלגלים ניתן להטיס בתא המטען בלבד על מנת לשמור על הבטיחות בטיסה. וזאת בתנאי הכיסאות עומדים בתנאים הבאים:

סוללות תא יבש (לא נזילות)

ניתן להטיס כיסאות גלגלים בעלי סוללות תא יבש ובתנאי שמתקיימים התנאים הבאים:

 • הסוללה מנותקת;
 • ההדקים מבודדים למניעת קצר;
 • הסוללה מחוברת היטב לכיסא הגלגלים.

סוללות תא רטוב (נזילות)

ניתן להטיס כיסאות גלגלים בעלי סוללות תא רטוב ובתנאי שמתקיימים התנאים הבאים:

 • ניתן להעמיס את כיסא הגלגלים, לאחסן אותו ולפרוק אותו כשהוא במצב אנכי;
 • הסוללה מנותקת;
 • ההדקים מבודדים למניעת קצר;
 • הסוללה מחוברת היטב לכיסא הגלגלים.

כיסא גלגלים בעל סוללות תא רטוב שלא ניתן להטעינו, לאחסנו או לפרוק אותו כשהוא במצב מאונך, יש לפרק ממנו את הסוללה ואז ניתן יהיה להעלות אותו לתא המטען ללא הגבלות נוספות.

את הסוללה שהוסרה מכיסא הגלגלים יש לארוז במכל חזק וקשיח העונה על התנאים הבאים:

 • האריזה החיצונית צריכה להיות אטומה ועמידה בפני נוזל הסוללה, וכזאת שלא תינזק בעת האבטוח שלה בתא המטען בעזרת ציוד מתאים (בניגוד לאבטוח על ידי הנחה עם ציוד אחר) שעשוי לכלול רצועות אבטחה, סוגרים או מחזיקים;
 • על הסוללה להיות מוגנת בפני קצר חשמלי, מונחת במכל כשהיא אנכית ומוקפת בחומר סופג בכמות מספיקה כדי לספוג את כל נוזל הסוללה.

כיסאות גלגלים המופעלים ידנית

כסאות גלגלים המופעלים באופן ידני ניתנים להטסה בתא המטען ללא מגבלות מיוחדות.