counter image

צ'ק אין לטיסות UIA לניו יורק וממנה

צ'ק אין בשדה התעופה

צ'ק אין לטיסות UIA בקו קייב - ניו יורק בשדה התעופה
בוריספול שבקייב נפתח 3 שעות לפני ונסגר 40 דקות
לפני מועד ההמראה המתוכנן.

צ'ק אין דרך האינטרנט

צ'ק אין דרך האינטרנט נפתח 23 שעות ונסגר שעתיים
לפני מועד ההמראה המתוכנן.

נוסעים שטסים מניו יורק נדרשים להמיר את כרטיסי
העלייה המקוונים שלהם בכרטיסים רגילים לעלייה על
המטוס. עליך להגיע לדלפק הצ'ק אין של UIA על מנת
להחליף את כרטיס העלייה למטוס שלך ולשם אימות של
מסמכי הנסיעה שלך לפני המשך לנקודת הבידוק הבטחוני.