counter image

Miles&Cash

מספר המיילים המינימלי להמרה

2,000

מספר המיילים המרבי להמרה
(בכל עסקה)

125,000

ניתן לשלם עבור מיילים

לא יותר מ-50% מתעריף הטיסה

מחיר של 1,000 מיילים להמרה

10 דולר ארה"ב

  • לדוגמה, בתמורה ל-35,000 מיילים ניתן לקבל הנחה בת 35 דולר ארה"ב.
  • ניתן לממש את ההנחה רק עבור כרטיס החזרה או בכרטיס בכיוון אחד.
  • הנחה תחול על כל הטיסות הרגילות של UIA (פרט למחלקת עסקים בטיסות ארוכות טווח ולמחלקת עסקים בטיסות מקייב לניצה ומניצה לקייב), על הקצאת מושבים רגילה בטיסות שכר של UIA כולל מעבר בין טיסות UIA.
  • ההנחה תחול רק על מחירי הטיסה שיהיו במערכת בעת ביצוע ההזמנה. ההנחה לא תחול על מסי נמל, שישולמו במלואם על ידי הנוסע. גובה מחיר כרטיס הטיסה והחיובים בגין שירות מתאים לרמה המוחלת דרך מרכז הקשר של UIA ודלפקי הכרטוס של החברה.
  • ניתן להעביר הנחה מחבר תוכנית לאדם אחר בהתאם לתנאים הרגילים של העברת בונוסים.
  • במקרה שכרטיס מונפק עם הנחה תמורת מיילים, כל הנחה אחרת (עסקית, ילד, "הצעה אישית", וכד') לא יכולה להיות מוחלת על כרטיס זה.
  • יש להגיש את הבקשה להנחה על כרטיס תמורת מיילים לא יאוחר מ-24 שעות לפני ההמראה, אחרת הבקשה לא תטופל והכרטיס לא יוזמן.
  • הכרטיס עם ההנחה תמורת מיילים יונפק דרך משרדי המכירות של UIA עצמה (באוקראינה או מחוץ לה).
  • כל שינוי או החזר כספי של הכרטיס שהונפק עם הנחה תמורת מיילים יבוצע בהתאם לתנאי תמחור הכרטיס.
  • אם לא יעשה שימוש בכרטיס, המיילים יזוכו בצורה מלאה ללא כל קנס. אם נעשה שימוש חלקי בכרטיס, לא יבוצע זיכוי מיילים.

תנאים בתוקף מה-1 באוגוסט 2015.