counter image
New site version

כרטיסי בונוס בטיסות של חברות שותפות

מקייב אל

כרטיס בונוס (הולך ושוב)

מחלקת תיירים

מחלקת עסקים

אירופה 1, ישראל, תורכיה, אזור הקווקז, רוסיה 1, הארצות הבלטיות

20,000

30,000

אירופה 2, המזרח התיכון, אפריקה 1, מרכז אסיה, רוסיה 2

40,000

60,000

צפון אמריקה

80,000

120,000

אפריקה 2

70,000

105,000

דרום אסיה

80,000

120,000

דרום מזרח אסיה, המזרח הרחוק

90,000

135,000

דרום אמריקה

100,000

150,000

חשוב!
אירופה 2 - (ספרד, פורטוגל)
רוסיה 1 - (מרכז רוסיה)
רוסיה 2 - (אזור האורל)