counter image

תנאי והתניות תכנית מועדון פנורמה ללקוחות עסקיים

(תקף החל מה-2 בנובמבר 2015)

התכנית העסקית של מועדון פנורמה (להלן, "התכנית") היא תוכנית מועדון הנוסעים המתמידים של יוקריין אינטרנשיונל איירלינס (להלן, "UIA") עבור לקוחות עסקיים. פעילויות התוכנית מוסדרות על ידי התנאים וההתניות של תוכנית.

1. תנאים והתניות כלליים

1.1.חֶבְרָה חֲבֵרָה היא ישות חוקית שחברה בתוכנית. חברות שפועלות כגורם מתווך ו/או מקדם של מכירות כרטיסים, כולל סוכנויות נסיעות, אינן רשאיות להירשם כחברה-חברה.

1.2.מנהלן חברה הוא האדם האחראי שמונה על ידי חברה-חברה לשם רישום בתוכנית ובהמשך, ניהול של החשבון העסקי של החברה עם נגישות מלאה (בדיקת מאזן, הנפקת בונוסים, סיום חברות, וכו'). חברה-חברה תסמיך את מנהלן החברה לביצוע כל הפעולות בהתאם לתנאים ולהתניות של התוכנית ו"לכללים ולתקנות בנוגע להובלה אווירית של נוסעים וכבודה על ידי UIA" ותיקח על עצמה את מלוא האחריות לפעילותו של מנהלן החברה במסגרת התוכנית. מנהלן חברה הוא איש הקשר היחיד מטעם החברה-חברה שיהיה בקשר עם UIA בנוגע לענייני חברות החברה.

1.3.חשבונה העסקי של החברה (להלן, "חשבון עסקי") הוא חשבון של חברה-חברה בתוכנת התוכנית, המשמש את החברה-חברה לצבירת מיילים והנפקת בונוסים בהתאם לתנאים ולהתניות של התוכנית. מספר חשבון עסקי משמש לזיהוי החברה-חברה ולשליטה בסטטיסטיקות של הנפקת כרטיסים על ידי החברה-חברה בטיסות סדירות רגילות בחברת UIA.

1.4.חברת UIA שומרת לעצמה את הזכות לשנות (בצורה חלקית או מלאה) את התוכנית או להשעותה בכל עת. שינויים עשויים לחול על התנאים וההתניות של התוכנית, לתנאי החברות, לתהליך צבירת המיילים ולתנאיו, למספר המיילים שנדרשים לקבלת בונוס, תקפות המיילים, וכד'.

 

2. תנאי חברות

2.1. בתוכנית יכולים להיות חברים ישויות משפטיות, תאגידים והתאגדויות בכל ארץ בה החקיקה אינה אוסרת השתתפות במועדוני לקוחות.

2.2. על מנת להירשם בתוכנית על מנהלן החברה למלא בקשה להצטרפות לתוכנית, שנמצאת באופן אלקטרוני באתר האינטרנט של UIA בחלק <<מועדון פנורמה העסקי>>.

2.3. מילוי הבקשה להצטרפות לתוכנית על ידי מנהלן החברה כולל את הפרטים הבאים:

2.3.1. למנהלן החברה תהיה את הסמכות למלא את הבקשה להצטרפות ולהעבירה וכן בהמשך לנהל את החשבון העסקי עם רמת גישה מלאה.

2.3.2. סקירה ראשונית מלאה והסכמתם של מנהלן החברה ושל החברה-חברה לתנאים ולהתניות של התוכנית.

2.3.3. מנהלן חברה הפועל בסמכות בשם החברה ולטובת עניינה יספק לחברת UIA פרטים אישיים פרטניים ונתוני חברה (כולל מידי אישי פרטני כגון שם, שם משפחה, תאריך לידה, מין, פרטי קשר, פרטי רישום החברה: שם החברה, מספר החברה, תחום פעילותה, כתובת רשומה וכתובת מעשית, פרטי קשר, מידע בנוגע לטיסות, מידע לגבי הזמנות של כרטיסי טיסה, רכישתם והנפקתם, וכד') ומסמיך בזאת את UIA ומעניק לה הסכמה חופשית, בלתי מותנית ובלתי מוגבלת בזמן לעיבוד נתונים אישיים ו/או פרטי החברה, אחסונם, חשיפתם והעברתם לגורמי צד שלישי, כולל העברה למדינה אחרת לישויות שאינן תושבות במטרה ליישם את התוכנית עבור UIA ועבור שותפיה עמם יש לחברת UIA חוזי פעילות שיווקית, לשלוח הודעות אודות השירותים המסופקים על ידי UIA ועל ידי שותפיה, אודות תמחור ואודות הצעות שיווקיות או למטרות אחרות שנקבעו "בכללים ובתקנות בנוגע להובלה אווירית של נוסעים וכבודה על ידי UIA", או לשם יישום של יחסים אחרים שמצריכים עיבוד ו/או פתיחה ו/או העברה של נתונים אישיים ו/או של פרטי החברה.

2.3.4. החברה ומנהלן החברה לא ידרשו לקבל כל הודעה בנוגע שיתוף (העברת) מידע לגורמי צד שליש הכוללים גורמים שאינם תושבים או נתונים אישיים ו/או פרטי חברה למטרה המוזכרת לעיל, כולל בנוגע לחוק האוקראיני הנוגע להגנת נתונים אישיים.

2.3.5. החברה-חברה אינה פועלת כגורם מתווך ו/או מתווך במכירת כרטיסים ואינה סוכנות נסיעות.

2.3.6. החברה-חברה רשומה בארץ בה החקיקה אינה אוסרת השתתפות במועדוני לקוחות.

2.3.7. היעדר איסור על השתתפות במועדוני לקוחות [תהיה מעוגנת] במדיניות של החברה-חברה ובהנחיותיה הפנימיות.

2.4. לאחר קבלת הבקשה להצטרפות, חברת UIA תגיע להחלטה תוך 5 (חמישה) ימי עבודה לגבי ההצטרפות לתוכנית או שתסרב להצטרפות ותודיע למנהלן החברה באמצעות הודעת דוא"ל לפי הכתובת המצוינת בבקשה להצטרפות.

2.5. חברת UIA שומרת לעצמה את הזכות לסרב לאישור חברות, להביא חברות אחרת בתוכנית לידי סיום או להשעותה.

2.5.1. בנוגע לתנאי ההסכמים הדו-צדדיים והרב-צדדיים של UIA עם החברה, UIA רשאית בהתאם לשיקול דעתה;

2.5.2. במקרה של הענקת תעריפים מיוחדים לחברה או מתן הנחות בטיסות UIA;

2.5.3. לפי שיקול דעתה של UIA ללא כל צורך במתן הסברים;

2.5.4. במקרה של זיהוי פעילות של החברה כגורם מתווך ו/או מתווך במכירת כרטיסים או כסוכנות נסיעות.

2.5.5. במקרה של אי הסכמה או בהפרה של תנאי התוכנית והתניותיה בידי החברה-חברה;

2.5.6. במקרה של ראיות לנוהגים פליליים או בדרכי מרמה מצד החברה-חברה.

2.5.7 במקרה של סיום התוכנית.

2.6. חברה-חברה עשויה להביא חברות בתוכנית לידי סיום על ידי משלוח בקשה בכתב להפסקת החברות למשרדי UIA (בכתובת: 201-203 Kharkivske rd., of. 109, Kyiv, 02121, אוקראינה). על בקשה זו לכלול את מספר החשבון העסקי של החברה-חברה ואת שמה, את תאריך סיום החברות, חותמת וחתימה של האדם המוסמך.

2.7. במקרה של חוסר תנועה בחשבונה של החברה-חברה במשך 36 (שלושים וששה) חודשים, החברות בתוכנית תובא לידי סיומה.

2.8. לכל חברה-חברה יהיה חשבון עסקי אחד בלבד.

2.9. במקרה של סיום חברות, כל המיילים שנצברו על ידי החברה-חברה בחשבון העסקי יתבטלו.

2.10. על חברה-חברה להודיע בהקדם ל-UIA אודות כל שינוי בנתוני הרישום של החברה-חברה כמו גם על שינוי של מנהלן החברה (למשל במקרה של פיטוריו).

2.11. הצטרפות וחברות בתוכנית אינן כרוכות בתשלום.

 

3. מספר חשבון עסקי וסיסמה

3.1. במקרה של החלטה בקשר להצטרפות החברה, חברת UIA תבצע את הרישום בהתאם לנתונים שסופקו בבקשה להצטרפות ותשלח למנהלן החברה אישור של ההצטרפות לתוכנית עם המידע הבא:

3.1.1. מספר חשבון עסקי ותנאי השימוש בו.

3.1.2. סיסמת הזיהוי הייחודית של החברה-חברה לגישה לדף החשבון העסקי באתר האינטרנט של חברת UIA.

3.1.3. תוכנית צבירה.

3.2. מנהלן החברה יהיה אחראי בלעדי לפרטיות, לסודיות ולשמירת מספר החשבון העסקי ולסיסמה של החברה-חברה ולהגנתה מפני גישה לא חוקית על ידי גורמי צד שלישי. במקרה של הפרתה של הסודיות של מספר החשבון העסקי ושל סיסמת החברה-חברה, החברה-חברה תישא באחריות בלעדית לכל הפעולות המבוצעות בחשבון העסקי, כולל וללא הגבלה לכל פעולה בחשבון ולכל הפרה של תנאי התוכנית והתניותיה. במקרה של הפרתה של הסודיות של מספר החשבון העסקי ושל סיסמת החברה-חברה, על החברה-חברה ליצור קשר מיידי עם UIA על מנת למנוע גישה לא ראויה לחשבון העסקי על ידי גורמי צד שלישי.

 

4. צבירת מיילים בתוכנית

4.1. המייל הוא יחידת החישוב של בונוסים בתוכנית. כל המיילים שיזקפו לחשבון החברה הם מיילי בונוס.

4.2. מספר המיילים לזקיפה לחשבון העסקי של החברה יחושב על בסיס תעריפי קטעי הטיסה (תעריף + תשלום נוסף עבור דלק, לא כולל מסי נמל ותשלומים נוספים אחרים) שנרכשו על ידי החברה-חברה בעזרת מספר החשבון העסקי ושנעשה בם שימוש בפועל במהלך החודש המדווח. סך הסכום (התעריף והתשלום הנוסף עבור דלק) שהוצא בפועל על ידי החברה-חברה בקטעי טיסה במהלך החודש המדווח במונחי דולר ארה"ב יומר למספר המתאים של מיילי בונוס המוגדר בתנאי החברות של התכונית.

4.3. צבירת מיילים תיעשה בחשבון העסקי באופן אוטומטי אם מספר החשבון העסקי צוין בשדה המתאים בכרטיס על ידי הסוכן בעת ביצוע ההזמנה של הכרטיס או שצוין בשדה "מספר חשבון עסקי" בעת הזמנת הכרטיס באתר האינטרנט של UIA. האפשרות לצבירת מיילים בדיעבד עבור כרטיסים שהוזמנו והונפקו בלי ציון מספרי חשבונות עסקיים ו/או תוך הפרת השימוש בהם חסרה.

4.4. מיילים ייזקפו לחשבון העסקי בכל חודש עד ליום ה-15 (חמישה עשר) בחודש שלאחר החודש המדווח.

4.5. במקרה של עסקאות שגויות בחשבון העסקי (זקיפה שגויה של המיילים או ניצול שלהם וכד'), חברת UIA שומרת לעצמה את הזכות לבצע את השינויים הנחוצים.

4.6. החברה-חברה תוכל לקבל מידע בנוגע לקטעי הטיסה, סכום התעריף והתשלום הנוסף עבור כל קטע טיסה שנרכש על ידי החברה-חברה בעזרת מספר החשבון העסקי ושנעשה בם שימוש בפועל במהלך החודש המדווח על ידי שליחת בקשה מתאימה מתוך החשבון העסקי.

4.7. במקרה שלא יהיו מיילים בכמות מספקת בחשבון של החברה-חברה לשם הנפקת בונוס, ניתן לרכוש את המספר המוגדר של מיילי בונוס. הכסף שיוצא על רכישת מיילים לא יוחזר.

4.8. לכל חברה-חברה יהיה חשבון עסקי משלה בו יצטברו המיילים התוכנית. לא ניתן להעביר מיילים מתוך החשבון העסקי של חברה-חברה אחת לחשבון עסקי של אחרת.

4.9. לא ניתן להעביר את המיילים מחשבון עסקי למשנהו או לשלבם בחשבון עסקי אחר. לא ניתן להמיר מיילים לשווה ערך כסף.

 

5. הנפקת מיילים

5.1. היה ויש כמות מספקת של מיילים בחשבון העסקי להנפקת בונוס, מנהלן החברה רשאי להזמין:

5.1.1. כרטיס בונוס בטיסה סדירה של חברת UIA ושל חברות תעופה שותפות (Austrian Airlines, Swiss International, KLM, Air France, TAP Portugal, Etihad Airways).

5.1.2. שדרוג בונוס בכל טיסה סדירה של UIA.

5.1.3. הנחה כנגד מיילים בכל אחת מהטיסות הסדירות של UIA (פרט לטיסות במחלקת עסקים בטיסות מקייב לניצה ומניצה לקייב), על הקצאת מושבים רגילה בטיסות שכר של UIA , טיסות בקוד משותף (מכסת שיווק של UIA תחת קוד מפעיל PS).

5.1.4. שינוי תאריכים/ מסלול בתמורה למיילים.

5.2. על מנת להנפיק כרטיס בונוס או שדרוג בונוס, על מנהלן החברה למלא טופס בקשת כרטיס בונוס בחשבון העסקי שבאתר האינטרנט של UIA ולספק פרטים מלאים אודות הטיסה המתוכננת:

  • להזמנת כרטיס בונוס לא יאוחר יותר מ-5 (חמישה) ימים לפני היציאה;
  • להזמנת שדרוג בונוס לא יאוחר יותר מ-12 (שנים עשר) ימים לפני היציאה;

5.3. על מנת לקבל הנחה או שינוי תאריכים/ מסלול בתמורה למיילים, על מנהלן החברה למלא טופס בקשת שירות בונוס בחשבון העסקי של החברה-חברה שבאתר האינטרנט של UIA ולספק פרטים מלאים אודות הטיסה המתוכננת:

5.4. במקרה של הזמנת כרטיס בונוס מאוחר יותר מ-5 (חמישה) ימים לפני היציאה, ייגבה קנס בן 40 דולר ארה"ב;

5.5. לא יותר כרטיס בונוס עם תאריך פתוח.

5.6. כרטיס הבונוס יהיה בתוקף במשך שנה 1 (אחת) לאחר יום הנפקתו.

5.7. לא ניתן להמיר הזמנה על בסיס תעריף מסחרי להזמנת בונוס. עומדת לחברת UIA הזכות לסרב להנפיק כרטיס בונוס במקרה בו חברה-חברה הזמינה כרטיס מסחרי באותם תאריכים ובאותו מסלול בלי לציין שזו אמורה להיות הזמנה של כרטיס בונוס.

5.8. לאחר הנפקת כרטיס הבונוס, ניתן לבצע שינוי של התאריך או של המסלול (שינוי מסלול מותר רק בטיסות סדירות של חברת UIA תחת קוד מפעיל PS במסגרת אזור בונוס יחיד):

  • בטיסה במחלקת תיירים - יוטל קנס בסך 40 דולר ארה"ב;
  • בטיסה במחלקת עסקים - לא יוטל כל קנס;

5.9. כל עוד כרטיס הבונוס לא הופק, ניתן לבצע כל שינוי בהזמנה, כמו גם ביטולה, ללא כל עלות.

5.10. במקרה של הזמנה שלא בוטלה ושהנוסע לא הגיע אליה, יחול קנס בן 40 דולר ארה"ב.

5.11. על החזר של מיילים עבור כרטיס בונוס לא מנוצל לחשבון החברה-חברה יחול קנס בסך 40 דולר ארה"ב. אם נעשה שימוש חלקי בכרטיס בונוס, לא יבוצע זיכוי מיילים.

5.12. החברה-חברה תשלם את כל המיסים וההיטלים הנדרשים בעת הנפקת כרטיס בונוס או שדרוג בונוס.

5.13. הנפקת שדרוגי בונוס אפשרית רק בטיסות סדירות רגילות של UIA ורק דרך משרדי החברה (קופות החברה). בטיסה משודרגת, מספר המיילים הנצבר יהיה בהתאם לתעריף הטיסה ששולם בפועל. לא ניתן לשדרג הזמנה של טיסות במחלקות T, U ו-X.

5.14. ניתן להמיר מיילים שנצברו בחשבון עסקי להנחה בעת רכישת כרטיס. ההנחה תחול על מחיר הטיסה בלבד ולא תחול על מסי נמל ואחרים. לא ניתן לשלב הנחה תמורת מיילים בהנחה אחרת (עסקית, ילד, "הצעה אישית", וכד').

5.15. מספר המושבים המוקצים לטיסות בכרטיסי בונוס או שדרוגי בונוס עשוי להיות מוגבל, אף אם ייוותרו מושבים פנויים בטיסה. בכפוף לתאריך, לעונה, ליעד ולתנאים אחרים, עשויים להיות מספר מגבלות שיחולו על הנפקת בונוסים. יש לספק תאריכים חלופיים בעת ביצוע הזמנת בונוסים.

5.16. בונוסים מוזמנים ומונפקים דרך המשרד הראשי של UIA או משרדי המכירות של UIA, באוקראינה וברחבי העולם אך ורק בהתאם לבקשה שהופנתה על ידי מנהלן החברה מתוך החשבון העסקי שבאתר האינטרנט של UIA.

5.17. UIA שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי ההזמנה של בונוסים, את מספר המיילים הנחוץ למימוש בונוס ואת רשימת הבונוסים הזמינים, ותודיע לחברה-חברה באמצעות אתר האינטרנט של UIA לא יאוחר מ-5 (חמישה) ימי עבודה לפני כניסתם של שינויים אלה לתוקף.

6. העברת בונוסים

6.1. חברה-חברה רשאית להזמין בונוס לכל אדם אחר כראות עיניה. אין להעביר מיילים שנצברו בחשבון העסקי ובונוסים שהונפקו לכל אדם אחר. על מנת להעביר בונוס לכל אדם אחר, על החברה-חברה לבצע את הפעולות הבאות באמצעות אתר האינטרנט של UIA:

6.1.1. בדף "העברת בונוס" יש לציין את השם הפרטי, את שם המשפחה (באותיות לטיניות כפי שמופיע בדרכון) ואת תאריך הלידה של הנוסע/ת לו/ה החברה מעוניינת להנפיק את הבונוס.

6.1.2. יש למלא בקשה לבונוס בחלק בקשת כרטיס בונוס או בקשת שירות בונוס.

6.2. כל התנאים וההתניות של התוכנית המצוינים יחולו גם על האנשים אליהם מועבר הבונוס. על החברה-חברה ליידע את האדם אליו מועבר הבונוס לגבי כל התנאים וההתניות של התוכנית. חברת UIA לא תישא באחריות לשימוש שגוי בבונוסים.

 

7. ביקורות

7.1. חברת UIA שומרת לעצמה את הזכות לבדוק את התקפות ואת הזכאות של חברות של חברה-חברה בתוכנית בכל עת ללא מתן התראה מוקדמת. ביקורות מיועדות להבטיח לחברת UIA את עמידתה של החברה-חברה בתנאים ובהתניות של התוכנית ולזהות כל אפשרות למעשה הונאה.

7.2. עם קבלת בקשתה של חברת UIA, מתוך מטרה לאמת את הזכאות לצבירת מיילים ואת הפעולות לניצולם במסגרת החשבון העסקי, על מנהלן החברה לספק לביקורת של UIA, בזמן סביר, מסמכים המאשרים את עמידתה של החברה-חברה בתנאים ובהתניות של התוכנית. סירובה של חברה-חברה תספק מסמכים באופן מיידי יוביל להשעיית חברותה בתוכנית או להבאתה לידי סיום.

7.3. במקרה של זיהוי של אי-תאימות זו או אחרת או של הפרות של התנאים וההתניות של התוכנית במהלך הביקורת, חברת UIA שומרת לעצמה את הזכות להשעות את השתתפותה של החברה-חברה בתוכנית או להביאה לידי סיום באופן חד-צדדי.

7.4. חברת UIA שומרת לעצמה את הזכות לסיים את השתתפות של החברה-חברה בתוכנית, לבטל כל צבירה קודמת של מיילים בחשבון העסקי ולדרוש פיצוי בגין הבונוסים שנעשה בהם שימוש על ידי החברים במקרה של זיהוי של חברות-חברות, מנהלן חברה או כל אדם אחר שזכה לקבל כל הטבה מהתוכנית שעשו כן מתוך כוונה לבצע מעשה בלתי חוקי או להפר את התנאים וההתניות של התוכנית, כולל ובלי להגבלה להנפקת בונוסים במרמה או כל שימוש אחר לרעה.

 

8. הגבלת אחריות ותחולת חקיקה

8.1. חברת UIA לא תישא באחריות לכל הפסד או נזק, ישיר או עקיף, שייגרם לחברה-חברה, למנהלן החברה או לכל אדם אחר.

8.1.1. עקב סיום התוכנית;

8.1.2. עקב הכנסת שינויים בתנאים ובהתניות של התוכנית;

8.1.3. עקב גישה לא מורשית של גורמי צד שלישי לחשבון העסקי תוך כדי הפרה של הסודיות של מספר החשבון העסקי ושל סיסמת החברה-חברה.

8.2. חברת UIA לא תישא באחריות להצטרפות לא מורשית ו/או לשימוש בתוכנית ו/או לביצוע מעשי הונאה על ידי מנהלן החברה. במקרה של גילוי של הפרות כלשהן, על החברה-חברה ליצור קשר מיידי עם UIA על מנת למנוע שימוש לא ראוי בחשבון העסקי. החברה-חברה תישא באחריות לכל הפסד או נזק, ישיר או עקיף, שינבע מכל שימוש

8.3. התוכנית פועלת בהתאם לדרישות החוק האוקראיני. כל אי-הסכמה בנוגע לפעולות התוכנית יטופלו בהתדיינות דו-צדדית או בבית המשפט במקום הרישום של חברת UIA (בית המשפט לעניינים כלכליים של קייב).