counter image

כיצד לצבור מיילים

 1. בכל הזמנה של כרטיס עבור עובד חברה, לקוח שלה או שותף שלה, עליך ליידע את סוכנות הנסיעות שלך או לציין ישירות בעמוד ההזמנות באתר האינטרנט של UIA:
  • מספר הכרטיס העסקי של החברה - על מנת לזקוף מיילים לחשבון העסקי של החברה,
  • וכן

  • מספר כרטיס אישי לנוסע - לצבירת מיילים בחשבונו האישי של הנוסע (אם בכלל).

  מיילים יזקפו לחשבון העסקי של החברה על בסיס חודשי בכל 15 (חמישה עשר) בחודש שבא אחרי חודש הטיסה כאשר הטיסה נערכה במקרה שמספר כרטיס העסקי של החברה מוין בשדה המתאים בזמן הזמנת הכרטיס והנפקתו.

 2. מספר המיילים לזקיפה לחשבון העסקי של החברה יחושב על בסיס תעריפי קטעי הטיסה (תעריף + עלות הדלק/YQ) שהוזמנו בעזרת מספר הכרטיס העסקי ושנעשה בם שימוש בפועל במהלך החודש המדווח.
 3. נגד כל דולר ארה"ב שהוצא, החברה תקבל 5 מיילי בונוס לחשבון העסקי שלה.