counter image

Правила и Умови українською
Правила и Условия на русском

תנאי והתניות תכנית מועדון לקוחות פנורמה

(תקף החל מה-15 באוגוסט 2014)

תכנית מועדון פנורמה היא תוכנית מועדון הנוסעים המתמידים של יוקריין אינטרנשיונל איירלינס (להלן, "UIA"). חברות בתוכנית כפופה לתנאים ולהתניות (להלן, "תנאים והתניות") שנוסחו על ידי תוכנית מועדון פנורמה (להלן, "התוכנית") ומנוהלים לפיהם.
 

 1. כללי

  1. כל אדם שמבקש להתקבל לחברות בתוכנית, ייחשב כאילו קרא בצורה מלאה וקיבל על עצמו את התנאים והתניות במלואם.
  2. חברת UIA שומרת לעצמה את הזכות לשנות (בצורה חלקית או מלאה) את התוכנית או לסיימה בכל עת ללא מתן התראה מוקדמת. שינויים עשויים להתייחס לתנאים ולהתניות, לתנאי החברות, לתהליך צבירת המיילים, למספר המיילים שנדרשים לקבלת בונוס, משך תקפות המיילים, תנאי שינוי סטטוס החברות, וכד'.
 2. חברות בתוכנית

  1. ניתן להגיע לחברות בתוכנית על ידי מילוי כל שדות החובה בטופס הבקשה שבחוברת הצמודה לברושור מועדון פנורמה במגזין פנורמה שמוגש במהלך הטיסה או באופן מקוון דרך אתר האינטרנט של חברת UIA.
  2. חברות בתוכנית פתוחה לאנשים בני שנתיים ומעלה בעת הגשת הבקשה.
  3. חברות פרטנית מותרת. רק חשבון חברות אחד יותר לכל אדם. ארגונים, חברות וישויות אחרות אינן יכולות להירשם כחברים.
  4. חברות בתוכנית פתוחה בפני פרטים שנתנו את הסכמתם מראש לעיבוד פרטיהם האישיים על ידי מתן הודעה מתאימה בכתב או באופן אלקטרוני בעת מילוי טופס הבקשה. משמעות הרעיון של עיבוד הפרטים האישיים הוא ביצוע כל פעולה או סדרת פעולות על הנתונים האישיים בתוכנת התוכנית כגון איסוף, תיעוד, צבירה, אחסון, התאמה, שינוי, חידוש, שימוש וחשיפה על ידי שידור, פירוק או אם לא כן, בהפיכה לזמין כמו גם מחיקה או הרס של המידע אודות האדם.
  5. חברות בתוכנית מוענקת ללא ביצוע כל תשלום.
  6. חברת UIA שומרת לעצמה את הזכות לסרב לאשר חברות בתוכנית לכל אדם שאינו עומד בתנאים ובהתניות. כמו כן, חברות בתוכנית עשויה להגיע לידי סיום בהתאם לרצונו של החבר בכל עת על ידי מתן הודעה בכתב, במקרה של הפרה של התנאים וההתניות, במקרה שיתגלו מעשים בלתי חוקיים מצד החבר, כמו גם במקרה של סיום התוכנית.
  7. עם סיום התוכנית, כל המיילים הצבורים יבוטלו.
 3. כרטיסי חברות בתוכנית

  1. על החבר/ה לשמור על מספר החברות או על כרטיס החברות הזמני עד לקבלת כרטיס החברות הקבוע הפלסטי ברמת קלאסיק.
  2. כרטיס החברות הפלסטי ברמת קלאסיק נשלח לחבר/ה תוך 30 ימים לאחר שייצברו לטובת החבר/ה 3,000 מיילים או 3 קטעי טיסה (בטיסות UIA סדירות רגילות).
  3. שדרוג החברות לרמת חברות פרמיום יתרחש בהתאם לעמידת החבר/ה בדרישות הבאות במהלך השנה הקלנדרית הראשונה (מה-1 בינואר עד ל-31 בדצמבר):
   1. צבירת לא פחות מ-20,000 מיילי סטטוס בטיסות סדירות של UIA תחת הקוד PS, או
   2. טיסה בלא פחות מ-20 קטעי טיסה בטיסות UIA סדירות תחת קוד PS (כל טיסות PS פרט לאלו שאינן מזכות בצבירת מיילים יילקחו בחשבון; ההצעה תקפה עבור טיסות שיבוצעו בין ה-1 בינואר עד ל-31 בדצמבר 2015).
  4. כרטיסי חברות בתוכנית מוענקים באופן אישי ואינן ניתנים להעברה. רק האדם ששמו/ה מודפס על הכרטיס ושהכרטיס בבעלותו/ה רשאי/ת להשתמש בו.
  5. כרטיסי חברות בתוכנית יישארו רכושה של חברת UIA ויש להחזירם לחברה עם תום החברות.
  6. לא ניתן להשתמש בכרטיסי חברות לאחר תאריך פקיעתם ו/או לאחר תום החברות בתוכנית.
  7. כרטיס חברות אבוד, גנוב או ניזוק יוחלף עם קבלת הודעה מהחבר/ה.
 4. מיילים בתכונית

  1. המייל הוא יחידת חישוב הנקודות הבסיסית של התוכנית. כל המיילים המזוכים לחשבון החבר נמצאים באחת משתי הקטגוריות הבאות:
   1. מיילי סטטוס מזוכים לחשבון החבר עבור טיסות בכל הטיסות הסדירות של UIA תחת קוד המפעיל PS ועבור טיסות בשיתוף קוד (המופעלות בשיתוף על ידי שתי חברות או יותר) בכפוף להיותה של הטיסה מופעלת תחת הקוד PS. מיילי סטטוס עומדים בתנאי המעבר למועדון פרמיום וניתן להשתמש בהם על מנת ליהנות מבונוסים.
   2. מיילי בונוס מזוכים עבור טיסות של חברות תעופה שותפות, עבור שירותים המסופקים על ידי חברים התוכנית וכחלק ממבצעים מיוחדים המוצעים בטיסות UIA. ניתן להשתמש במיילי בונוס על מנת ליהנות מבונוסים, אך אינם עומדים בתנאי המעבר למועדון פרמיום.
  2. מספר המיילים שנצברים עבור כל מסלול מחושב בהתאם לתקני IATA הנוכחיים. חברת UIA שומרת לעצמה את הזכות להגדיר את מספר המיילים לזיכוי עבור כל טיסה סדירה בחברת UIA תחת קוד PS, כל טיסה בחברת תעופה שותפה ועבור כל שירות שמסופק על ידי חבר בתוכנית. המיילים מזוכים בהתאם למחיר הכרטיס ששולם ולמחלקה שהוזמנה. מיילים מזוכים בהתאם למידע המצוין בכרטיס.
  3. לכל חבר/ה בתוכנית יש חשבון אישי לרישום המיילים הנצברים בתוכנית. לא ניתן להעביר את המיילים או את החשבון ואין אפשרות לשלבם עם חשבון או מיילים של כל אדם אחר או להעבירם לתוכנית לקוחות אחרת. לא ניתן להמיר מיילים לשווה ערך כסף.
  4. כאשר חבר בתוכנית נרשם לתוכנית נוסעים של חברה שותפה, ניתן לצבור מיילים בגין טיסה אחת או עבור שירות שסופק אך ורק בחשבון של אחת התוכניות.
  5. מיילים מזוכים לחשבון של החבר/ה רק עבור טיסות סדירות של חברת UIA תחת קוד המפעיל PS או טיסות של חברות תעופה שותפות ועבור שירותים המסופקים אישית ומשולמים שסופקו על ידי ספקי שירותים החברים בתוכנית ושאינם בתחום האווירי. חברת UIA שומרת לעצמה את הזכות להחריג מתוך כללי הצבירה של התוכנית באופן מלא או באופן חלקי תעריפים מסוימים, טיסות מסוימות או סוגי טיסות ללא מתן כל הודעה מוקדמת. לא ייזקפו כל מיילים בגין טיסות בונוס או הטבה או שירותי בונוס או הטבה אחרים, עבור שירותים בהנחה, תעריפים מיוחדים מסוימים ועבור טיסות שכר.
  6. מיילים אינם נצברים עבור כרטיסים של נעשה בם שימוש, שאבדו או שהוחזר כסף בגינם.
  7. מיילים בגין טיסות סדירות בחברת UIA תחת קוד המפעיל PS או עבור טיסות בחברות תעופה שותפות ייזקפו באופן אוטומטי לחשבון החבר/ה אם מספר החברות יצוין על ידי החבר/ה בעת הזמנת הטיסה, בעת הצגת או ציון מספר כרטיס החבר שלו/ה בעת ביצוע צ'ק אין לפני ההמראה.
  8. מיילים בגין שירותים של חברות שותפות שאינן בתחום האווירי ייזקפו באופן אוטומטי לחשבון החבר/ה אם מספר החברות יצוין על ידי החבר/ה בעת רכישת שירותים של חברות שותפות שאינן בתחום האווירי.
  9. מיילים בגין טיסות סדירות של חברת UIA תחת קוד מפעיל PS ייזקפו תוך שבועיים; מיילים בגין טיסות בחברות תעופה שותפות יזוכו תוך 8 שבועות לאחר הטיסה המסוימת. מיילים בגין שירותי של שותפים אחרים יזוכו באופן חודשי או רבעוני, בכפוף לתנאי שיתוף הפעולה עם השותפים.
  10. במקרה של שגיאה כלשהי (מיילים שזוכו או נוכו בטעות, וכד'), התוכנית שומרת את הזכות לתקן את החשבון של כל חבר/ה.
  11. היה ומסיבה כלשהי, מיילים לא נזקפו בגין טיסה שבוצעה או שירות שנעשה בו שימוש, ניתן לזקוף אותם בדיעבד לחשבון החבר/ה תוך 6 חודשים לאחר הטיסה או השירות שבעניין בלי קשר לתאריך ההצטרפות. על מנת לדרוש את המיילים, על החבר/ה להגיש את המסמכים הבאים: כרטיסי עלייה למטוס מקוריים או צילומים שלהם וכרטיסי טיסה מקוריים או צילומים שלהם או חשבוניות מקוריות או צילומים שלהן עבור שירותים שסופקו על ידי שותפים.
  12. מספר מוגבל של מיילים עשוי להירכש ולהיחשב כמיילי בונוס. אין החזר של כספים שהוצאו לרכישת מיילים.
 5. בונוסים והטבות

  1. עם הגעת חשבון החבר/ה לרמת המיילים הדרושה לשם קבלת בונוס מסוים, ניתן לבקש את הבונוסים הבאים:
   1. כרטיס בונוס בכל טיסה סדירה של UIA תחת קוד המפעיל PS או טיסה של חברת תעופה שותפה;
   2. שדרוג בונוס בכל טיסה סדירה של UIA תחת קוד המפעיל PS;
   3. הנחה תמורת מיילים בכל טיסה סדירה של UIA תחת קוד המפעיל PS;
   4. המרת מיילים לדמי שינוי תאריך יציאה או את המסלול.
  2. התוכנית שומרת את הזכות לשנות את התנאים הנוגעים למספר המיילים הדרושים להשגת בונוס ולבטל כל הצעת בונוס.
  3. על מנת להזמין כרטיס בונוס, על החבר/ה ליצור קשר עם מרכז הקשר של חברת UIA או עם מנהל התוכנית לא יאוחר מחמישה ימים לפני תאריך היציאה ולספק את כל המידע הנחוץ בנוגע לנסיעה (שם, שם משפחה, מספר חבר/ה, מסלול, תאריכי הנסיעה, מחלקה מוזמנת, אנשי קשר וכד') או למלא טופס בקשה מקוון לכרטיס בונוס.
  4. לא יותרו כרטיסי בונוס עם תאריך פתוח.
  5. שדרוגי בונוס זמינים עבור טיסות סדירות של UIA תחת קוד המפעיל PS; אם הכרטיסים מונפקים בסוכנות, מספר הגבלות עשויות להופיע במהלך הזמנת שדרוג הבונוס. במקרה של שדרוגי בונוס, המיילים מזוכים בהתאם למחיר הכרטיס שהוזמן וששולם במקור. הזמנה של מחלקות T (החל מה-1 במארס 2015), U ו-X אינה מאפשרת שדרוגי בונוס.
  6. נבקשך לוודא משלוח הזמנת שדרוג בונוס לפחות 12 שעות לפני ההמראה.
  7. כל כרטיסי הבונוס כפופים לזמינות מושבים. מספר המושבים המוקצים לכרטיסי בונוס ושדרוגי בונוס מוגבל אף בטיסות שאינן מוזמנות במלואן. מספר מגבלות לגבי בונוסים עשויות להופיע בהתאם לתאריך, לעונה וליעד ובנסיבות מסוימות, יתכן מצב בו בונוסים לא יהיו זמינים. צוות התוכנית לא יישא באחריות להיעדר מושבים עבור כרטיסי בונוס או עבור שדרוגי בונוס בטיסות סדירות של חברת UIA תחת קוד מפעיל PS או בטיסות חברות תעופה שותפות. לפיכך, על חברים לספק תאריכי נסיעה חלופיים כאשר מזמינים בונוס.
  8. מיילים צבורים אינם יכולים להיות משולבים עם כסף או כל צורת תשלום אחרת על מנת לקבל בונוס פרט לקבלת הנחה כנגד מיילים.
  9. כרטיסי בונוס של התוכנית תקפים במשך שנה אחת מיום הנפקתם.
  10. הזמנת בונוסים, הנפקתם ואיסופם יכולות להתבצע רק במשרד הראשי של UIA, במשרדי המכירות של UIA, דרך מרכז השירות של UIA או משרדי נציגי החברה ברחבי אוקראינה ובעולם.
  11. לא ניתן להפיק כרטיס/ שדרוג בונוס מחשבון של ילד (בגיל שנתיים עד 11 שנים ועד בכלל), עבור מבוגר (נוסע בן 12 שנים ומעלה) או עבור פעוט (מתחת לגיל שנתיים). המחיר במיילים של בונוס עבור ילד (בגיל שנתיים עד גיל 11 שנים ועד בכלל): 50% מהמחיר במיילים של מבוגר. המחיר במיילים של בונוס עבור פעוט (מתחת לגיל שנתיים): 10% מהמחיר במיילים של מבוגר.
  12. כל עוד כרטיס הבונוס לא הופק, ניתן לבצע כל שינוי בהזמנה, כמו גם ביטולה ללא קנס.
  13. לא ניתן לשנות הזמנה רגילה להזמנת בונוס. לחברת UIA שמורה הזכות לסרב להעניק בונוס אם החבר/ה כבר ביצע/ה הזמנה של טיסה ותאריכים זהים בלי לציין בצורה מפורשת שהזמנה זו נעשתה לשם קבלת בונוס בתוכנית.
  14. לאחר הנפקת כרטיס הבונוס, ניתן לבצע שינוי של התאריך או של המסלול (שינוי מסלול מותר רק בטיסות סדירות של חברת UIA תחת קוד מפעיל PS במסגרת אזור בונוס יחיד) בהתאם לכלל הבא:
   1. בטיסה במחלקת תיירים - יוטל קנס בסך 40 דולר ארה"ב;
   2. בטיסה במחלקת עסקים - לא יוטל כל קנס;
  15. אם לא נעשה ביטול קודם של כרטיס בונוס והנוסע/ת לא הגיע/ה לטיסה, קנס נוסף בסך של 25 דולר ארה"ב יוטל.
  16. ניתן לקבל החזר של מיילים עבור כרטיס בונוס לא מנוצל לחשבון החבר/ה יחול קנס בסך 40 דולר ארה"ב. אין החזר מיילים בגין כרטיס שנוצל בחלקו.
  17. לא ניתן להחליף או להשלים כרטיסי בונוס אבודים, גנובים, פגומים או שלא נוצלו במלואם.
  18. חברים יהיו אחראים לתשלום של כל מס לאומי או מס נמל ולכל היטל אחר שיחול בעת הנפקת כרטיסי הבונוס או שדרוגי הבונוס.
  19. ניתן להשתמש במיילים צבורים על מנת לקבל הנחה בעת רכישת כרטיס. מחיר של 1,000 מיילים להמרה - 10 דולר ארה"ב ההנחה תחול על מחירי הטיסה שיהיו במערכת בעת ביצוע ההזמנה. ההנחה לא תחול על מסי נמל, שישולמו במלואם על ידי הנוסע. גובה מחיר כרטיס הטיסה והחיובים בגין שירות מתאים לרמה המוחלת דרך מרכז הקשר של UIA ודלפקי הכרטוס של החברה. יש להגיש את הבקשה להנחה על כרטיס תמורת מיילים לא יאוחר מ-24 שעות לפני ההמראה, אחרת הבקשה לא תטופל והכרטיס לא יוזמן.
  20. ניתן להעביר הנחה מחבר תוכנית לאדם אחר בהתאם לתנאים הרגילים של העברת בונוסים. במקרה שכרטיס מונפק עם הנחה תמורת מיילים, כל הנחה אחרת (עסקית, ילד, "הצעה אישית", וכד') לא יכולה להיות מוחלת על כרטיס זה. ניתן לממש את ההנחה רק עבור כרטיס החזרה או בכרטיס בכיוון אחד.
  21. הנחה תחול על כל הטיסות הרגילות של UIA (פרט למחלקת עסקים בטיסות ארוכות טווח ולמחלקת עסקים בטיסות מקייב לניצה ומניצה לקייב), על הקצאת מושבים רגילה בטיסות שכר של UIA כולל מעבר בין טיסות UIA.
 6. העברת בונוסים

  חבר/ה רשאי/ת להעביר בונוסים לכל אדם כראות עיניו/ה. לא ניתן להעביר מיילים וכרטיסים שהונפקו כבר לאדם אחר. על מנת להעביר בונוסים לחברי משפחה או לחברים, על מחזיק הכרטיס לשלוח הודעת דוא"ל מכתובת הדוא"ל המצוינת בפרופיל שלו/שלה בתוכנית למנהל התוכנית ובהודעה לאשר את העברת הבונוס.

  יש לכלול בהודעת הדוא"ל את שם החבר/ה, את שם משפחתו/ה, את שמו ושם משפחתו של האדם שיקבל את הבונוס, את המסלול, את תאריכי הנסיעה, את המחלקה המוזמנת ואת אנשי הקשר.

  כל התנאים וההתניות המפורטים בזאת חלים גם על האדם אליו מועבר הבונוס; החבר נושא באחריות להבטיח שהאדם שמקבל את הבונוס המועבר יהיה מודע להגבלות הטיסה, למסים שיש לשלם ולשאר החוקים וההגבלות. חברת UIA לא תישא באחריות במקרה של הונאה או כל שימוש אחר לרעה בכרטיס הבונוס.

 7. שונות

  התוכנית לא תהיה אחראית לכל תביעה הקשורה להפסד או לנזק לכבודה שינבעו מטיסות שמתעכבות, מתבטלות או שמסלולן נקבע מחדש. נבקשך לקרוא בעיון את הכללים ואת התקנות בנוגע להגבלות אחריותה של חברת UIA בנוגע לפציעה, אובדן או נזק לאדם או לרכוש.

  במקרה של שינוי כלשהו בפרטים האישיים של החבר/ה, על החבר/ה לספק למנהל התוכנית את כל המידע המעודכן.

  חברות ובונוסים אינם ניתנים להעברה במקרה של מות החבר/ה.

  התוכנית כפופה לחוק האוקראיני. כל אי הסכמה תופנה לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט בקייב ובאוקראינה.