counter image

רמות חברות

זמני

קלאסיק

פרמיום

Card layout

Digital card availability

Yes

Yes

Yes

תנאי הגעה לסטטוס

יש למלא טופס בקשת חברות

3,000 מיילי סטטוס או 3 קטעי טיסה*

20,000 מיילי סטטוס או 20 קטעי טיסה במסגרת שנה קלנדרית אחת*

תנאי חיסכון בסטטוס

לא

לא


20,000 מיילי סטטוס או 3 קטעי טיסה במסגרת שנה קלנדרית אחת*תקפות הסטטוס

לכל החיים

לכל החיים

שנה קלנדרית 1

תקפות המיילים

לכל החיים

לכל החיים

לכל החיים

הטבות וזכויות**

צ'ק אין במחלקת עסקים ללא קשר למחלקה המוזמנת המצוינת על גבי הכרטיס

לא

לא

כן

הזמנה לטרקלין העסקים ללא קשר למחלקה המוזמנת המצוינת על גבי הכרטיס

לא

לא

כן

הזמנה לטרקלין העסקים עבור מלווה אחד שטס באותה טיסה של UIA כמו מחזיק הכרטיס במקרה שמחזיק הכרטיס טס במחלקת עסקים

לא

לא

כן

קדימות ברשימות הבונוס

כן, על פני מי שאינו חבר במועדון פנורמה

כן, על פני מי שאינו חבר במועדון פנורמה וחברים זמניים

כן, על פני מי שאינו חבר במועדון פנורמה וחברים במועדון קלאסיק

הרחבת מגבלת כבודה

לא

לא

פריט 1 נוסף

2 ק"ג נוספים עבור כל פריט של כבודה למסירה, ובלבד שמשקל הפריט לא יעלה על 32 ק"ג

לא

כן

כן

הרחבת מגבלת כבודת יד

לא

פריט 1 של 12 ק"ג

(במקום 7 ק"ג)

פריט 1 של 12 ק"ג

(במקום 7 ק"ג)

מיילים נוספים כבונוס עבור כל טיסת UIA

לא

לא

תוספת בת 25%

דמי הזמנה מאוחרים עבור כרטיס בונוס (מאוחר יותר מ-5 ימים לפני היציאה)

נגבים

נגבים

אינם נגבים

דמי החזר מיילים

נגבים

נגבים

נגבים

הצעות מיוחדות מחברת UIA ומשותפים במועדון פנורמה

כן

כן

כן

*טיסות סדירות של חברת UIA תחת הקוד PS