counter image
New site version

רכישת מיילים

היה ומספר המיילים שברשותך לא יספוק לכרטיס בונוס, שדרוג מחלקה או לפרסים אחרים של מועדון פנורמה, תעמוד לרשותך האפשרות לרכוש את כמות המיילים הנחוצה.

רכישת מיילים

מספר המיילים המינימלי לרכישה

1,000

מספר המיילים המרבי לרכישה

(במהלך שנה קלנדרית)

50,000

מכפלת מיילים לרכישה

100

מחיר של כל 1,000 מיילים

50 USD

תנאים בתוקף מה-1 באוגוסט 2015.