counter image
New site version

צבירת מיילים

באפשרותך לצבור מיילים בגין:

מיילים אינם נצברים עבור::

  • א' טיסות שכר של UIA וחברות שותפות, כולל הקצאת מושבי שכר בטיסות סדירות;

  • ב' טיסות ושירותים הניתנים כנגד מיילים.

מיילים נזקפים לחשבונו של מחזיק הכרטיס בצורה אוטומטית תוך 3 ימים מתאריך הטיסה של UIA או תוך 8 ימים מתאריך הטיסה בחברות שותפות במקרים הבאים:

  • א' כרטיס (או מספר) החברות מוצג בעת ביצוע הזמנת הכרטיס;

  • ב' כרטיס (או מספר) החברות מוצג בדלפק בצ'ק אין בנמל התעופה.

  • ג' האיות של השם הפרטי ושל שם המשפחה תואם לאיות בכרטיס החברות.

מיילים בגין רכישה של שירותים או מוצרים של חברות שותפות נזקפים לחשבון על בסיס הדיווח של השותף שנשלח לאחר ה-15 בחודש שאחרי החודש בו סופק השירות.

דרישות בדיעבד. היה ומיילים אינם ייזקפו לחשבונו של מחזיק הכרטיס בצורה אוטומטית תוך 6 חודשים מתאריך הטיסה או מרכישת במוצר או השירות מחברה שותפה, על החבר לפעול כדלקמן:

  • יש למלא את טופס בקשת מיילים חסרים בחשבון האישי ולציין את מספר הטיסה ואת תאריכה, מקום יציאת הטיסה ויעדה, המחלקה שהוזמנה ואת מספר הכרטיס.

    מיילים נזקפים באופן אוטומטי במקרה של טיסה של UIA או תוך 8 ימים כאשר הטיסה הופעלה על ידי חברה שותפה (לאחר קבלת אישור של הטיסה מחברת התעופה השותפה).

או

  • יש להגיש למועדון פנורמה ([email protected] ) מסמכים הנוגעים לטיסה שבוצעה או למוצר או לשירות שנרכש: מקור (במנקרה של חברת תעופה שותפות) או העתק (במקרה של UIA) של כרטיס הטיסה ו/או של כרטיס העלייה למטוס; או מקור או העתק של החשבונית עבור השירות של השותף. מיילים נזקפים תוך 14 ימים מיום קבלת המסמכים.

המחלקות שהוזמנו ומספר המיילים לצבירה

מיילים נזקפים בהתאם למחלקה שהוזמנה כפי שפרט זה מופיע בכרטיס; פרט זה עשוי להיות שונה מהמחלקה שמוטבעת בכרטיס העלייה למטוס.

סיווג השירות

המחלקה המוזמנת

פקטור המיילים

עסקים

C, D

150%

עסקים

Z

120%

עסקים

A*

100%, 50%

עסקים

A

No

תיירים פרמיום

S, Y, P

110%

תיירים

E, H, K, L, O, Q, R, W, V

100%

תיירים

B, G, J, M, N

50%

תיירים

T

10%

תיירים

U, X, F

לא

* במקרה של שדרוג, המיילים נזקפים בהתאם למחלקה שהוזמנה מראש וששולם בעבורה. לא תהיה זקיפת מיילים בגין כרטיסים או שירותים אחרים שניתנו תמורת מיילים ושהוזמנו במחלקה A.