counter image

Cestující se speciálními potřebami

Upozornění cestujícím: určitá omezení v poskytování služeb se mohou vyskytnout v případě letů s UIA partnerskými společnostmi. Pro více informací, prosíme, kontaktujte kancelář prodeje letenek, kde jste vaše letenky zakoupili, nebo kontaktní oddělení UIA na: [email protected], +380 44 581 50 50.

Zde najdete informace o UIA letadlové flotile a konfiguraci sedadel v letadle.

Cestující s omezenou mobilitou

Jste-li cestující s omezenou mobilitou a potřebujete naší asistenci během letu nebo před odbavením na letišti, prosíme, abyste nám zaslali váš požadavek na asistenci předem:

 • minimálně 72 hodin před odletem pro cestující vyžadující nosítka;
 • minimálně 48 hodin před odletem pro cestující s omezenou mobilitou.

Kontakt pro požadavek na speciální asistenci.

Podmínky přepravy
Abychom mohli process odbavení hladce vyřídit, žádáme cestující s omezenou mobilitou, aby se dostavili k odbavení předem:

 • minimálně 90 minut před plánovaným odletem (individuální cestující);
 • minimálně 120 minut před plánovaným odletem (skupiny / více cestujících s omezenou mobilitou).

Pokud letíte přes letiště Schiphol v Amsterdamu. Musí být asistenční služby pro cestující s omezenou pohyblivostí vyžádány na letišti Schiphol, na přepážce společnosti Axxicom, nejpozději 1 hodinu před odletem (podle předpisu (EC) č. 1107 Evropského parlamentu a rady).

Formulář pro lékařský záznam (MEDIF)

Pro správné vyhodnocení typu asistence a její následné poskytnutí je nutné, aby cestující s omezenou mobilitou, společně s ošetřujícím lékařem, který vydal lékařské prohlášení, vyplnili formulář MEDIF = Medical Information Form, ve kterém budou uvedeny detaily zdravotního stavu cestujícího do dne plánovaného odletu a požadavky k asistenci.

Lékařské prohlášení a vyplněný MEDIF jsou požadovány od cestujících s následujícími zdravotními omezeními:

 • jejichž chování, duševní nebo fyzický stav jim neumožňuje cestovat bez asistence, cestující, kteří mohou být nebezpeční sami sobě, pro jiné osoby, nebo pro bezpečnost letu;
 • cestující na nosítkách;
 • cestující s nakažlivou nemocí, přenosnou na jiné cestující, posádku kabiny a ostatní personál na palubě;
 • cestující vyžadující lékařskou pomoc, kyslík navíc nebo lékařské vybavení na palubě.

Zde si můžete stáhnout MEDIF k vyplnění.

Vyplněný MEDIF je nutné nám zaslat nejpozději 72 hodin před odletem.

Lékařské prohlášení a vyplněný MEDIF se vždy vztahují pouze ke konkrétnímu datu a letu a jsou platná pouze při dodržení všech podmínek.

Vážné zhoršení zdravotního stavu v době mezi již předloženým formulářem (MEDIF) a datem odletu, vyžaduje vyplnění nového formuláře a vydání nového prohlášení od lékaře.
MEDIF není možné vyplnit po telefonu.

Cestující s omezenou mobilitou, která vyžaduje lékařské prohlášení s následným vyplněním MEDIFu, musí být doprovázeni osobou ve věku od 18ti let.

Doprovod cestujícího s omezenou mobilitou musí být osoba starší 18ti let, adekvátně vyškolená a s lékařskými znalostmi, vztahujícími se ke zdravotnímu stavu cestujícího.

Požadavky týkající se lékařských potřeb pro cestujícího musí být uvedeny na formuláři.

Lékařské prohlášení není vyžadováno od cestujících s běžným zdravím, kteří potřebují asistenci na letišti a/nebo během nástupu do letadla:

 • osoby s omezenou pohyblivostí s trvalým hendikepem (vrozeným nebo dlouhodobým);
 • cestující, kteří mají smyslové poškození (slepí, hluší, němí);
 • cestující, kteří jsou hendikepovaní věkem;
 • budoucí matky s dobrým zdravím, až do a včetně 35. týdne jednočetného těhotenství ( až do 32. týdne v případě vícečetného těhotenství);
 • cestující, kteří potřebují kolečkové křeslo atd.

Lékařské prohlášení také není vyžadováno od cestujících s chronickým onemocněním (od narození nebo dlouhodobě), kteří jsou držiteli karty FREMEC.

(Frequent Traveller’s Medical Card), která je v době odletu platná a je vystavena lékařským oddělením jakéhokoliv IATA leteckého dopravce. Tato karta umožňuje cestujícímu se vyhnout vyplňování lékařského formuláře pro každý let zvlášť a jsou v ní zaznamenány zdravotní požadavky a potřeby cestujícího.

Těhotné ženy, rodičky a novorozeňata

Podle legislativy na požadavky pro přepravu cestujících a zavazadel (“Passenger and Baggage Transportation Regulations”) – schválené Ministerstvem pro místní rozvoj Ukrajiny (N 735 30.11.2012) – následující kategorie cestujících nemohou být akceptovány k letecké přepravě:

 • těhotné ženy od ukončeného 35tého týdne těhotenství (jednočetné těhotenství);
 • těhotné ženy od ukončeného 32tého týdne těhotenství (vícečetné těhotenství);
 • rodičky během 7 dnů od porodu;
 • novorozeňata do 7mi dnů věku;
 • předčasně narozené dítě, jehož korigovaný věk nedosáhl 9ti měsíců do data odletu.

Lékařské prohlášení není vyžadováno od těhotných žen s dobrým zdravím, až do a včetně 35tého týdne jednočetného těhotenství (až do 32. týdne v případě vícečetného těhotenství).

V případě neupřesněného data porodu, nebo nepříznivého zdravotního stavu během těhotenství je nutné dodat lékařské prohlášení a vyplněný MEDIF co nejdříve.
Lékařské potvrzení je nutné vždy doložit po 28tém týdnu těhotenství (v závislosti na očekávaném datu porodu).

UIA má právo odmítnout nebo přerušit přepravu osob:

 • jejichž stav je takový, že by cesta mohla mít za následek komplikace nebo smrt;
 • vyžadujících individuální ošetřování nebo péči během letu, pokud nejsou doprovázeny vhodným doprovodem;
 • jejichž zdravotní stav způsobuje zápach, nebo jiné nepříjemné vlastnosti, které by mohly obtěžovat spolucestující;
 • které, kvůli jejich fyzickému nebo duševnímu stavu, mohou být ohrožením pro bezpečnost dalších cestujících, jejich majetek, letadlo nebo jeho posádku;
 • trpících nakažlivou nemocí;
 • těhotné ženy od ukončeného 35tého týdne těhotenství (jednočetné těhotenství);
 • těhotné ženy od ukončeného 32tého týdne těhotenství (vícečetné těhotenství);
 • rodičky během 7 dnů od porodu;
 • novorozeňata do 7mi dnů věku;
 • předčasně narozené dítě, jehož korigovaný věk nedosáhl 9ti měsíců do data odletu

Jedno nebo více z těchto kritérií mohou vést k odmítnutí, i když cestující dostal platné lékařské potvrzení.

Cestující na nosítkách

Žádost o rezervaci pro cestujícího na nosítkách musí být odeslána na rezervační oddělení UIA pokud možno minimálně 72 hodin před plánovaným odletem. Pozdější žádost nezaručuje přepravu.

K přepravě cestujícího na nosítkách je vždy vyžadován lékař a doprovod kvalifikovaný k poskytnutí jakékoliv pomoci.

Požadavek na doprovod cestujícího na nosítkách musí být uveden v MEDIFu.

Cestující na nosítkách, ať už dospělý nebo dítě, bude akceptován za předpokladu zaplacení následujícího speciálního jízdného:

 • Cestující na nosítkách: 6x běžné jízdné pro dospělého.
 • Doprovod: běžné příslušné jízdné v přepravní třídě jako je cestující na nosítkách.

Každý takovýto cestující má právo na stanovenou normu maximální hmotnosti zavazadel pro každé zaplacené jízdné.

Cestující na kolečkovém křesle

Žádost o přepravu cestujícího na kolečkovém křesle musí být doručena do oddělení UIA rezervací nejpozději 36 hodin před plánovaným odletem.
Palubní kolečková křesla jsou dostupná na UIA palubách Boeing 767-300.

Cestujícího vlastní kolečkové křeslo, bez ohledu na váhu a rozměry křesla, je akceptováno na všech UIA letech pouze jako zapsané zavazadlo.

Předpisy pro přepravu kolečkových křesel jsou uvedeny níže:

Kolečková křesla

Kolečková křesla mohou být akceptovaná jako podané zavazadlo k zajištění bezpečnosti letu, za předpokladu, že je řízeno:

Nerozlitelnými bateriemi (kolečkové křeslo poháněné suchou baterií)

Kolečková křesla poháněná suchou baterií mohou být akceptovaná pro převoz s jejich bateriemi, za předpokladu, že:

 • baterie je odpojená;
 • vývody jsou izolované, aby se zabránilo náhodným zkratům;
 • baterie je bezpečně připojena ke kolečkovému křeslu.

Rozlitelné baterie (kolečkové křeslo na suché baterie - WCBW)

Kolečková křesla poháněná rozlitelnými bateriemi mohou být akceptovaná pro převoz, pokud

 • může být kolečkové křeslo naloženo, uloženo a složeno vždy ve vzpřímené pozici a
 • baterie je odpojená,
 • vývody jsou izolované, aby se zabránilo náhodným zkratům, a
 • baterie je bezpečně připojena ke kolečkovému křeslu.

Pokud kolečkové křeslo poháněné rozlitelnými bateriemi nemůže být naloženo, uloženo a složeno tak, aby přitom zůstalo ve vzpřímené pozici, musí být baterie vyjmuta a kolečkové křeslo může být pak převážené jako podané zavazadlo bez omezení.

Vyjmutá baterie musí zabalena v silném, pevném obalu následovně:

 • vnější obal musí být odolný vůči prosakování, nepropustný pro bateriovou kapalinu a a chráněný před převrácením zajištěním v nákladním prostoru pomocí řádné stabilizace (jinak než zpevněním nákladem nebo zavazadlem), jako je použitím přidržovacích pásů, podpěr nebo držáků;
 • baterie musí být chráněny před zkratem, zajištěny vzpřímeně ve vnějším balení a obklopeny kompatibilním absorpčním materiálem postačujícím k absorbování jejich celého tekutého obsahu;

Skládací kolečkové křeslo s ručním pohonem – WCMP

Skládací kolečková křeslo s ručním pohonem jsou akceptovaná pro přepravu jako podané zavazadlo bez jakýchkoliv speciálních omezení.

Cestující vyžadující opěrku pro nohy

Opěrka pro nohy není u letů UIA k dispozici a žádosti o tuto službu nemohou být proto potvrzeny.

Zrakově a sluchově postižení cestující

Zrakově a sluchově postižení cestující mají právo na asistenci na letištích před odletem/při přestupu/po příletu a mohou být doprovázeni služebními zvířaty. Podrobné informace naleznete v kapitole Služební zvířata.

Dodatečný kyslík

Dodatečný kyslík pro léčebné účely není na letech UIA poskytovaný.

Váš vlastní kyslíkový přístroj (balónek, přenosný koncentrátor kyslíku, nebo další přístroje obsahující kyslík nebo vzduch) pro léčebné účely, použitý během letu na základě doporučení uvedených ve formuláři MEDIF nebo FREMEC, může být akceptován pro let za předpokladu předchozí dohody s UIA.

Žádost o přepravu kyslíku na letech UIA musí být podaná na oddělení pro rezervace nejpozději 48 hodin před plánovaným odletem.

Následující dokumenty musí být dodány:

 • Lékařské doporučení/potvrzení k použití kyslíku za letu podepsané ošetřujícím lékařem (formulář MEDIF nebo FREMEC). Podívejte se na formát (podle US DOT CFR 14 Part 382) lékařského potvrzení pro cestující z/do USA zde.
 • Informace obsahující typ, hmotnost a rozměry kyslíkového přístroje.
 • Bezpečnostní záznamový list, nebo jiný příslušný document, zajišťující bezpečnost kyslíkového přístroje cestujícího.

Přenosný koncentrátor kyslíku musí být pro letecký převoz certifikovaný.
Následující přenosné koncentrátory kyslíku jsou schválené pro převoz na palubě letadel UIA:

 • AirSep FreeStyle (Fed. Reg. 12.září 2006).
 • AirSep LifeStyle zobrazující RTCA štítek (SFAR č. 106, 11.srpen 2005).
 • Delphi RS-00400.
 • DeVilbiss Healthcare iGo.
 • Inogen One (SFAR č. 106, 11.srpen 2005).
 • Inogen One G2.
 • Invacare SOLO2.
 • International Biophysics LifeChoice.
 • Invacare XPO100.
 • Oxlife Independence Oxygen Concentrator.
 • Respironics EverGo (Fed. Reg. 12.září 2006).
 • SeQual Technologies Eclipse (Fed. Reg. 12.září 2006).

Klikněte zde pro informace o přepravě přenosných koncentrátorů kyslíku na palubách UIA z/do USA.

Baterie pro přenosné koncentrátory kyslíku by měly být takové, které vydrží po dobu trvání letu a nepředvídaných zpoždění.

Baterie obsahující lithium jsou děleny na dva typy podle obsahu lithia:

 • Baterie s obsahem do 8g lithia: tyto mohou být přepraveny bez omezení.
 • Baterie s obsahem více než 8g lithia, ale méně než 25g lithia: přeprava 2 kusů je povolena za předpokladu, že jsou přepravovány odděleně tak, aby se zabránilo možnému zkratu.

Pouze jeden vlastní přístroj s kyslíkem nebo vzduchem, v plynném skupenství a v malé láhvi pro lékařské účely (uvedené v MEDIFu) nepřesahující 5 kg hrubé hmotnosti, je povolen k přepravě na palubě letadla pro jednu osobu jako zapsané zavazadlo nebo příruční zavazadlo za předpokladu, že byl od UIA obdržen předchozí souhlas.

Lahve, ventily a regulátory, pokud jsou naplněné, musí být chráněny před poškozením, které by mohlo způsobit neúmyslné uvolnění obsahu. Lahve s tekutým kyslíkem jsou pro přepravu zakázané.

Kyslíkové lahve nesmí být použity během vzletu a přistání.

Kyslíkové lahve mohou být použity během letu pod dohledem našeho palubního personálu.
Stížnosti a reklamace cestujících s omezenou mobilitou na služby poskytnuté na UIA letech, prosíme, zasílejte na:

 • Zákaznické centrum UIA: [email protected] (kromě letů z/do USA);
 • Mezinárodní letiště Johna F. Kennedyho: [email protected], které je kontaktním místem oddělení reklamací - Complaint Resolution Official (pro UIA lety odlétající a přilétající z/na území USA)